logo
 • Видео Информации

  • Една година отворена општина – Една година за граѓаните на Крива Паланка
   Една година отворена општина – Една година за граѓаните на Крива Паланка
  • Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски 2018
   Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски 2018
  • Интензивирање на инвестициите и можностите за бизнис заедницата во Крива Паланка
   Интензивирање на инвестициите и можностите за бизнис заедницата во Крива Паланка
  • „Место каде минатото се сретнува со иднината“ манифестација во чест на Денот на Европа
   „Место каде минатото се сретнува со иднината“ манифестација во чест на Денот на Европа
 • Видео пренос од седници на Совет

  • 17. седница на Совет на Општина Крива Паланка
  • 16. седница на Совет на Општина Крива Паланка
  • 15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (втор дел)
   15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (втор дел)
  • 15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (прв дел)
   15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (прв дел)
 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на помошно-техничко лице број 2/2018

  Пријава по јавен оглас


  ЈАВЕН ОГЛАС бр.03/2018 за вработување на неопределено работно време на овластено службено лице во областа на безбедноста во ТППЕ Крива Паланка

  Пријава за вработување по јавен оглас


  Денес во Големата Сала при Општина Крива Паланка се одржа обука на тема, Канцелариско и архивско работење за административните службеници. Предавач на обуката беше советник управен иснпектор, Ана Михајловска, која пред прусутните го презентираше начинот и техниката за постапување во канцелариското и архивското работење.

  На јасен и систематичен начин, преку примери и упатства, г-ѓа Михајловска детално ги презентираше сите процеси на канцелариското работење, почнувајќи од создавањето на документот, начинот и техниката за постапување со документарниот материјал во канцелариското работење, па сè до чувањето на архивскиот материјал.

  – Канцелариското и архивско работење е исклучително важен и неизоставен дел од работењето на секоја институција, организација и компанија, а познавањето и споведувањето на законските одредби, не само што е обврска, туку и во голема мера го олеснува и подобрува работењето, ја зголемува продуктивноста и ги превенира потенцијалните непријатности во работата со документи, изјави предавачот, Ана Михајловска.

  Обуката за канцелариско и архивско работење беше организирана со цел запознавање со поимите и термините, правилното, лесно и непречено канцелариско работење, како и поблиско запознавање со Законот за архивски материјал, Уредбата за канцелариско и архивско работење, разграничувањето помеѓу приватниот архивски и документарен материјал и надлежностите и обврските на државниот архив и упатство за начините и техниките на постапување со архивскиот и документарниот материјал.

   


  Општина Крива Паланка во пресрет на 2019 година организира НОВОГОДИШНИ ПРАЗНУВАЊА.


  Во насока на подобрување на безбедноста, Општина Крива Паланка во претходните неколку денови постави метални заштитни огради, изработени од челични профили на два локални мостови.

  Во месноста Косаче во с. Подржи Коњ, поставена е двострана ограда на мост со должина од 12 метри и ширина 2.4 метри, и истовремено е санирано нагазното тло на мостот со заварување на постоечката конструкција и додавање на парчиња бродски лим. Во месноста Мишинци во с.Луке на постоечката конструкција од мостот изработена е двострана сигурносна ограда од челични профили во должина од 12 метри, со што е овозможено побезбедно и посигурно движење на локалното население  преку водотеците.


  Во изминатиов период во рамките на тековно одржување на локалните улици и патишта се изврши поставување на  заштитна одбојна ограда на критични места на патниот правец Манастир-Ловечка Куќа -Езерце.

  Беше поставена ограда  на три места во вкупна должина од околу 60-тина метри. Предвидено е активноста да продолжи и на други локации во наредниот период во зависност од временските услови.


  Кик бокс клубот „ПАТРИОТ“ од Крива Паланка го реализира проектот „Tренингот не е мода, тоа е навика“, кој финансиски е поддржан со средства од буџетот на  Општина Крива Паланка.  

  Во рамките на проектот реализирани се континурани спортски активности, кои  ги спроведуваше Кик бокс клубот „Патриот’’, а кои воглавно се однесуваа на ангажирање на деца во тренажнот процес, заеднички тренинзи со пријателски клубови од земјава и странство, како и вклучување на најистакнатите челнови во  системот  на натрпревари во кој активно се ангажирани 10 регистрирани натпреварувачи од клубот. За потребите на проектот беа испечатени флаери за промоција на оваа спортска активност како  и  маици за членовите на клубот.

  Идејата на овој проект произлезе од потребата за надминување на последиците од брзиот начин на живот и неактивноста на децата, наметнат од страна на современите технолошки достигнувања. Затоа од страна на Кик бокс клубот „Патриот’’, кој работи под менторство на дипломираниот тренер за боречки спортови, Жарко Ангеловски, беа превземени посериозни чекори за што помасовно вклучување на децата во програмите на физичка активност, во конкретниот случај  во кик боксот, а се со цел подигање на свеста кај децата од 5-18 годишна возраст за придобивките од занимавањето со спорт и практично вежбање на кик бокс.

  Општата цел на проектот „Тренингот не е мода, тоа е навика“ е создавање на здрави генерации на млади луѓе кои ќе бидат високо морални личности, модел на примерно однесување и здрав спортски изглед. Ваквите млади луѓе треба да бидат водечката сила во позитивните општествени промени на нашата заедница.

     

   

   

   


  Врз основа на член 8 од Законот за финансиска подршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски („Службен весник на РМ“ бр.209/18), градоначалникот на Општина Крива Паланка објавува

   ЈАВЕН ПОВИК
  до доверителите на Општина Крива Паланка и доверителите на единките корисници основани од Општина Крива Паланка, од областа на образованието, детската и социјалната заштита и ЛУ Градски музеј за пријавување на доспеани, а неплатени побарувања

  Јавен Повик

  Пријава


  Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец ноември.

  Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а може да се регистрираат и за добивање на неделен билтен во електронска форма на нивната меил адреса. Регистрацијата се прави преку формата Пријава за е-билтен која се наоѓа на почетната страна на www.krivapalanka.gov.mk.

  Општинските информатори се достапни на http://www.krivapalanka.gov.mk/informator.


  Градоначалникот Борјанчо Мицевски денес беше во обиколка на градежните активности за доизградба на регулацијата на Скрљавски Дол, а се со цел навремено и квалитетно реализирање на планираната динамика за реализација на проектот.
  Должината на опфатот е 264 метри, со што ќе се заокружи започнатата градба и ќе се овозможи ефикасно функционирање на каналот. Со завршување на изградбата на регулацијата на Сркрљавски Дол, во иднина ќе се овозможи и изградба на дел од улицата „Климент Охридски“, која се протега паралелно со самата регулација, а која веќе е предвидена со Деталниот урбанистички план.
  Со изградбата на овој опфат треба да се регулира поројот, а воедно треба да се реши и проблемот со квалитетен колски пристап за локалното население. Проектот е задничка инвестиција на Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Крива Паланка.


  Големина на фонт
  Контраст