Урбани и месни заедници

Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на 27.09.2010 година, донесе Одлука за определување на опфатот на урбани заедници во градот и месните заедници во населените места. Урбани заедници  во градот се 18, додека месни заедници во населените места се 33 (Службен гласник бр.9/2010).

Урбани заедници

1. Урбана заедница „Осичка маала
2. Урбана зедница „Спротивска маала
3. Урбана зедница „8 Октомври
4. Урбана зедница „Центар
5. Урбана зедница „Чука
6. Урбана зедница „Црквена маала
7. Урбана зедница „Грнчарска маала
8. Урбана заедница „Единство
9. Урбана зедница „Гоце Делчев
10. Урбана зедница „Илинден
11. Урбана зедница „Населба Скрљава, Цонев рид и Белево
12. Урбана зедница „Населба Горно Грамаѓе
13. Урбана зедница „Населба Долно Грмаѓе
14. Урбана зедница „Населба Бегови бавчи
15. Урбана зедница „Населба Лозаново
16. Урбана зедница „Населба Трштен дол
17. Урбана зедница „Населба Баглак
18. Урбана зедница „Долен Бавчалак

Месни заедници

1. Месна заедница „Б’с
2. Месна заедница „Баштево
3. Месна заедница „Борово
4. Месна заедница „Варовиште
5. Месна заедница „Габар
6. Месна заедница „Голема Црцорија
7. Месна заедница „Градец
8. Месна заедница „Длабочица
9. Месна заедница „Дренак
10. Месна заедница „Дрење
11. Месна заедница „Дубровница
12. Месна заедница „Дурачка Река
13. Месна заедница „Жидилово
14. Месна заедница „Киселица
15. Месна заедница „Конопница
16. Месна заедница „Костур
17. Месна заедница „Кошари
18. Месна заедница „Кркља
19. Месна заедница „Крстов Дол
20. Месна заедница „Лозаново
21. Месна заедница „Луке
22. Месна заедница „Мала Црцорија
23. Месна заедница „Мартиница
24. Месна заедница „Метежево
25. Месна заедница „Мождивњак
26. Месна заедница „Нерав
27. Месна заедница „Огут
28. Месна заедница „Осиче
29. Месна заедница „Подржи Коњ
30. Месна заедница „Трново
31. Месна заедница „Станци
32. Месна заедница „Тлминци
33. Месна заедница „Узем

Големина на фонт
Контраст