Членови на Советот на општина Крива Паланка

Членови на совет на Општина Крива Паланка

Советот на Општина Крива Паланка е претставнички орган и го сочинуваат 19 (деветнаесет) членови на Советот, како претставници на граѓаните, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Совет на Општина Крива Паланка 2017 – 2021

 1. ПРЕТСЕДАТЕЛ: ИЗАБЕЛА ПАВЛОВСКА, Политичка партија: СДСМ
izabela.pavlovska@krivapalanka.gov.mk

  СОВЕТНИЦИ

2. СЛАВЧО ТОДОРОВСКИ, Политичка партија: СДСМ
slavcho.todorovski@krivapalanka.gov.mk

3. СРЕТИМИР НИКОЛОВСКИ, Политичка партија: ДОМ
sretimir.nikolovski@krivapalanka.gov.mk

4. ВЛАТКО РИСТОВСКИ, Политичка партија: НСДП
vlatko.ristovski@krivapalanka.gov.mk

5. ТАЊА ДЕЈАНОВСКА МИТРОВСКА, Политичка партија: СДСМ
tanja.d.mitrovska@krivapalanka.gov.mk

6. АНЕТА ДИМИТРОВСКИ, Политичка партија: СДСМ
aneta.dimitrovski@krivapalanka.gov.mk

7. ЉУПЧО ЈОСИМОВСКИ, Политичка партија: СДСМ
ljupcho.josimovski@krivapalanka.gov.mk

8. КАТЕРИНА МИТОВСКА НАКОВСКА, Политичка партија: СДСМ
katerina.m.nakovska@krivapalanka.gov.mk

9. ДРАГАН ДИМИТРИЕВСКИ, Политичка партија: СДСМ
dragan.dimitrievski@krivapalanka.gov.mk

10. ЕМИЛИЈА МЛАДЕНОВСКА, Политичка партија: СДСМ
emilija.mladenovska@krivapalanka.gov.mk

11. ВЕЛИНЧЕ АНГЕЛОВСКИ, Политичка партија: СДСМ
velinche.angelovski@krivapalanka.gov.mk

12. ДАНИЕЛА СТОЈАНОВСКА, Политичка партија: СДСМ
daniela.stojanovska@krivapalanka.gov.mk

13. ИГОР ТОДОРОВСКИ, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
igor.todorovski@krivapalanka.gov.mk

14. АЛЕКСАНДАР РАНГЕЛОВ, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
aleksandar.rangelov@krivapalanka.gov.mk

15. ЕЛЕНА МИТЕВСКА ДАВИДОВСКА, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
elena.m.davidovska@krivapalanka.gov.mk

16. РОБЕРТ ЈАКИМОВСКИ, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
robert.jakimovski@krivapalanka.gov.mk

17. БОЈАН МИЦЕВСКИ, Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
bojan.micevski@krivapalanka.gov.mk

18. МАРИЈА ТРАЈКОВСКА СТЕФАНОВСКА , Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ
marija.t.stefanovska@krivapalanka.gov.mk

19. ТОНИ ЈАКИМОВСКИ, Политичка партија: ГРОМ
toni.jakimovski@krivapalanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст