ТППЕ Крива Паланка

Територијалната противпожарна единица на Општината ги врши работите кои се однесуваат на:

 • гаснење на пожари на подрачјето на општината;
 • отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар;
 • спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозен од пожари и експлозии;
 • укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
 • извршување на други работи при несреќи и непогоди;
 • вршење на непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и   услови за  работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето на функцијата од   претходните алинеи на овој став;
 • заедно со територијалните противпожарни единици на општините во Р.Македонија,  утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на Република Македонија   заради оперативно делување при гаснењето големи пожари на целата територија на   Република Македонија;
 • давање помош кога тоа е побарано при гаснење пожари во други држави;
 • водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствена методологија и известување на   Дирекцијата за заштита и спасување и Општината Крива Паланка, за тоа;
 • периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која располага Територијалната противпожарна единица;
 • тековна поправка и одржување на механиката;
 • давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации;
 • вршење на обука од областа на противпожарната заштита на припадници на АРМ;
 • вршење на едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организирање на   предавања,  преку медиуми и организирање на други активности;
 • други работи утврдени со закон и други прописи, статутот и актите на Советот и Градоначалникот на општината.
Големина на фонт
Контраст