Еколошки дозволи

Според Законот за животна средина, од 01.01.2006 г. започнува постапката за издавање на А и Б интегрирани еколошки дозволи. Системот на интегрирани дозволи предвидува издавање на:

  • А интегрирани дозволи кои ќе ги издава Министерството за животна средина и просторно планирање. Овие инсталации ќе треба да ги исполнат барањата за Најдобри достапни техники (БАТ).
  • Б интегрирани дозволи кои ќе ги издаваат единиците на локалната самоуправа. Инсталациите што ќе подлежат на овие дозволи нема да бидат должни да ги исполнуваат барањата на БАТ, туку само да бидат во согласност со стандардите за гранични емисиони вредности.

Законска регулатива

Закон за животна средина („Сл. Весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187,13, 42/14, 44/15, 129/15,192/15, 39/16 и 99/18)

Правилник за постапка за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на РМ“ бр.112/14, бр.42/16)

Уредба за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план

Образец за барање на Б интегрирана еколошка дозвола

Издадени еколошки дозволи, објави

Објава за изменета дозвола за усогласување со оперативен план за ДГПТУ „Дине Трејд“ увоз-извоз ДОО

Дозвола за усогласување со оперативен план за ДГПТУ „Дине Трејд“ увоз-извоз ДОО


Објава за Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал-С“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал-С“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка


Објава за Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Дине Трејд“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Дине Трејд“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка


Објава за Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал-С“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал -С“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Решение за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал -С“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка


Објава на Б-интегрирана еколошка дозвола за ДГПТУ „Дине – Трејд“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Решение за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за ДГПТУ „Дине – Трејд“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Б-интегрирана еколошка дозвола за ДГПТУ „Дине – Трејд“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка


Објава на барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола за  ГД Гранит АД, Скопје

Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола со поднесени документи за ГД Гранит АД, Скопје

Дополнување на барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола со дополнителни документи за ГД Гранит АД, Скопје

Објава за нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за ГД Гранит АД, Скопје

Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за ГД Гранит АД, Скопје

Објава на Б-интегрирана еколошка дозвола за ГД Гранит АД, Скопје

 Б-интегрирана еколошка дозвола за ГД Гранит АД, Скопје

Решение за издавање на  Б-интегрирана еколошка дозвола за ГД Гранит АД, Скопје


Барање за обновување на Б-интегрирана еколошка дозвола „Универзал – С“

Објава на барање за обновување на Б-интегрирана еколошка дозвола „Универзал – С“

Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал – С“ ДОО Крива Паланка

Објава на нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал – С“ ДОО Крива Паланка

Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал – С“ ДОО Крива Паланка

Решение за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал – С“ ДОО Крива Паланка

Објава на Б-интегрирана еколошка дозвола за „Универзал – С“ ДОО Крива Паланка


Барање за обновување на Б-интегрирана еколошка дозвола за ДГПТУ „Дине – Трејд“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Објава на барање за обновување на Б-интегрирана еколошка дозвола за ДГПТУ „Дине – Трејд“ ДОО увоз-извоз Крива Паланка

Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за „Дине – Трејд“ ДОО Крива Паланка (11.11.2022)

Објава на нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола за “Дине – Трејд“ ДОО Крива Паланка (11.11.2022)

Решение за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за “Дине – Трејд“ ДОО Крива Паланка (06.12.2022)

Б-интегрирана еколошка дозвола за „Дине – Трејд“ ДОО Крива Паланка (06.12.2022)

Објава за Б-интегрирана еколошка дозвола за „Дине – Трејд“ ДОО Крива Паланка (06.12.2022)

Големина на фонт
Контраст