Демографија

Вкупно население: 18059
Домаќинства: 6984

Вкупно попишани според етничката припадност

Вкупно М Ж
Општина Крива Паланка 18.877 9.815 9.062
Македонци 17.455 9.056 8.399
Албанци 7 1 6
Турци 6 3 3
Роми 454 236 218
Власи 5 1 4
Срби 70 32 38
Бошњаци 3 3
Други неспомнати 104 58 46
Не се изјасниле
Непознато 9 6 3
Лица за кои податоците се преземени од административни извори 764 422 342

Населението по пол и по петгодишни групи на возраст во Општина Крива Паланка

Возраст -години Вкупно Мажи Жени
0 – 4 606 305 301
5 – 9 807 429 378
10 – 14 850 439 411
15 – 19 904 455 449
20 – 24 927 496 431
25 – 29 960 506 454
30 – 34 1.150 643 507
35 – 39 1.247 665 582
40 – 44 1.368 737 631
45 – 49 1.283 716 567
50 – 54 1.281 650 631
55 – 59 1.433 774 659
60 – 64 1.503 757 746
65 – 69 1.459 719 740
70 – 74 1.141 568 573
75 – 79 594 257 337
80 – 84 346 128 218
85 и повеќе 200 58 142
Вкупно 18.059 9.302 8.757

Писменост

Писмени: 15290 (мажи: 7885, жени: 7405)
Неписмени: 227 (мажи: 68, жени: 159)
Непознато: 279

Школска подготовка

Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според школската подготовка
Вкупно население: 15796
Без училиште: 270
Некомплетирано основно образование: 642
Основно училиште: 3600
Средно училиште: 8774
Високо образование: 2087
Магистратура: 136
Докторат: 8
Непознато: 279

Активност

Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според активноста
Вкупно: 15796
Економски активни: 7405
Вработени: 5653
Невработени: 1752
Економски неактивни: 8126


Забелешка: Податоците се од Пописот на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година.

Големина на фонт
Контраст