Демографија

Вкупно население: 18059
Домаќинства: 6984

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ
Македонци: 16675
Албанци: 7
Турци: 6
Роми: 447
Власи: 5
Срби: 66
Бошњаци: 2
Други: 83

ПИСМЕНОСТ
Писмени: 15290 (мажи: 7885, жени: 7405)
Неписмени: 227 (мажи: 68, жени: 159)
Непознато: 279

ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА
Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според школската подготовка
Вкупно население: 15796
Без училиште: 270
Некомплетирано основно образование: 642
Основно училиште: 3600
Средно училиште: 8774
Високо образование: 2087
Магистратура: 136
Докторат: 8
Непознато: 279

АКТИВНОСТ
Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според активноста
Вкупно: 15796
Економски активни: 7405
Вработени: 5653
Невработени: 1752
Економски неактивни: 8126

Забелешка: Податоците се од Пописот на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година.

Големина на фонт
Контраст