Демографија

Вкупно население: 20820
Домаќинства: 6600

НАЦИОНАЛНА ПРИПАДНОСТ
Македонци: 19998
Турци: 2
Роми: 668
Власи: 3
Срби: 103
Бошњаци: 2
Други: 44

ПИСМЕНОСТ
Писмени: 17645 (мажи: 9395, жени: 8250)
Неписмени: 1013 (мажи: 159, жени: 854)

ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА
Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според школската подготовка
Вкупно население: 17110
Без училиште: 1197
Некомплетирано основно образование: 2357
Основно училиште: 4851
Средно училиште: 7492
Виша школа: 490
Високо образование: 707
Магистратура: 3
Докторат: 1
Се уште во процес на основно образование:12

АКТИВНОСТ
Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според активноста
Вкупно: 17014
Економски активни: 8668
Вработени: 4382
Невработени: 4286
Економски неактивни: 8346

Забелешка: Податоците се од Пописот на населението, домаќинствата и становите во РМ, 2002 година, прилагодени на новата територијална поделба на РМ, дефинитивни податоци, мај 2005.

Големина на фонт
Контраст