Соопштение за повремен или целосен прекин на одвивањето на сообраќајот на дел од улица Св. Јоаким Осоговски

Согласно со чл. 51.став 2 Од Законот за jавните патишта (службен весник на РМ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Општина Крива Паланка го обравува следново:

СООПШТЕНИЕ

Почитувани граѓани,

Во тек е реализациа на проектот:

„Изградба и Реконструкциа дел од ул. Св. Јоаким Осоговски на потегот од Соларски Мост до Дол Единство”

Поради изведуваье на градежни работи во текот на градежните активности сообраќајот ќе се одвива во отежнати услови, а во одредени периоди ке има повремен или целосен прекин на одвивањето на сообраќајот, согласно режимот на сообраќај утврден со сообраќајниот проект.

Се молат граѓаните да имаат разбирање за горенаведеното и да jа почитуваат сообраќаната сигнализациа и инструкциите од изведувачот на делот од улицата каде се одвиваат градежни работи.

Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст