Дневен ред на 39-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 39-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 09.04.2024 година (вторник) во 10,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од  38 – та седница

 1. Предлог – Одлука за за поддршка на јавна кампања „КОНЦЕРТЕН КЛАВИР ЗА ГРАДОТ НА КУЛТУРАТА“ ;
 2. Предлог – Одлука за за прифаќање на донација;
 3. Предлог-Одлука за за давање во трајно користење на движни ствари – книги;
 4. Предлог- Одлука за усвојување  на  Извештај за спроведување на Програмата за развој на Центарот за развој на Североисточен плански регион за 2023;
 5. Предлог-Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување за 2025 година  на ОУД  „БОРО МЕНКОВ“ КРИВА ПАЛАНКА;
 6. Предлог – Одлука за  усвојување  Иницијатива за изготвување на Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на Општина Крива Паланка;
 7. Предлог-Одлука за донесување на Детален Урбанистички План за дел од блок Ј-06, Општина Крива Паланка
 8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.7704 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1233/2 во КО Кркља, Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 4298/1 и дел од к.п.бр.4297 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2961/3, к.п.бр.2961/1, к.п.бр.3112 и к.п.бр. 3113 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2596 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2421 во КО Конопница, Општина Крива Паланка;
 14. Советнички прашања.

   СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                                    Претседател,
                                                                                                             Изабела Павловска , с.р.

Големина на фонт
Контраст