Основно образование

JoakimООУ„ЈОАКИМ КРЧОВСКИ“

Во 1944/45 година отпочнала со работа првата генерација на учители која го започнала благодарното дело на едукација и просвета во Крива Паланка и Кривопаланечко. ООУ„Јоаким Крчовски“ има 8 подрачни училишта и тоа: ПУ во с.Дурачка Река, с.Луке, с.Огут, с.Нерав, с.Подржи Коњ, с.Дубровница, с.Узем и с.Жидилово.

Адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр.139, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/ 375 132
e-mail:

Самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ за периодот 2020-2022
Извештај од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ за периодот 2020-2022

Самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ за периодот 2018-2020
Извештај од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ за периодот 2018-2020

Извештај од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2018
Самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2018

Завршна сметка на ООУ „Јоаким Крчовски“ за 2017 година

Извештај од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016
Заклучок од самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016
Самоевалуација на ООУ „Јоаким Крчовски“ 2016

 

 

oou-ilindenООУ „ИЛИНДЕН“

ООУ„Илинден“ основано е во 1996 год. Во состав на училиштето се и подрачните училишта во с.Конопница, Мождивњак I и Мождивњак II.

Адреса: ул.Наско Тамбурков бр.80, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/375 078
e-mail:
Веб страна: www.ouilinden.mk

Завршна сметка на ООУ „Илинден“ за 2017 година

Големина на фонт
Контраст