Комисии

Согласно член 43 од Статутот на Општина Крива Паланка, Советот ги образува следните постојани комисии:

· Комисија за прашања на верификација, избори и именувања,
· Комисија за финансии и локален економски развој,
· Комисија за урбанистичко планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природата,
· Комисија за комунални работи и сообраќај,
· Комисија за јавни дејности,
· Комисија за Статут и прописи,
· Комисија за еднакви можности на жените и мажите,
· Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка

Комисија за прашања на верификација, избори и именувања

претседател – Мери Митровска-Јовановска

членови:

 • Изабела Павловска
 • Билјана Крстевска
 • Слаѓана Вучевска Петковска
 • Ленче Илиевска

Комисија за финансии и локален економски развој

претседател – Тања Дејановска-Митровска

членови:

 • Влатко С.Ристовски
 • Никола Јакимовски
 • Слаѓана Вучевска Петковска
 • Влатко Д.Ристовски

Комисија за урбанистичко планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природа

 претседател – Влатко С.Ристовски

членови:

 • Даниел Анѓеловски
 • Мартин Поцевски
 • Ленче Илиевска
 • Моме Крстевски

Комисија за комунални работи и сообраќај

претседател – Даниел Анѓеловски

членови:

 • Тања Д.Митровска
 • Дане Милошевски
 • Слаѓана Вучевска Петковска
 • Моме Крстевски

Комисија за јавни дејности

претседател – Мартин Поцевски

членови:

 • Александра Јовановиќ
 • Михаил Дејановски
 • Виолета С.Станојковска
 • Влатко Д.Ристовски

Комисија за Статут и прописи

претседател – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Билјана Крстевска

членови:

 • Мери М.Јовановска
 • Никола Јакимовски
 • Ленче Илиевска
 • Менде Ристовски

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

претседател – Александра Јовановиќ

членови:

 • Виолета С.Станојковска
 • Славица Петковска
 • Сретимир Николовски
 • Матрин Поцевски

Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка

претседател – Михаил Дејановски

членови:

 • Ленче Илиевска
 • Тања Д.Митровска
 • Влатко Д.Ристовски
 • Дане Милошевски

 

 

Големина на фонт
Контраст