Комисии

Согласно член 43 од Статутот на Општина Крива Паланка, Советот ги образува следните постојани комисии:

· Комисија за прашања на верификација, избори и именувања,
· Комисија за финансии и локален економски развој,
· Комисија за урбанистичко планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природата,
· Комисија за комунални работи и сообраќај,
· Комисија за јавни дејности,
· Комисија за Статут и прописи,
· Комисија за еднакви можности на жените и мажите,
· Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка

Комисија за прашања на верификација, избори и именувања

претседател – Изабела Павловска

членови:

 • Сретимир Николовски
 • Драган Димитровски
 • Игор Тодоровски
 • Роберт Јакимовски

Комисија за финансии и локален економски развој

претседател-Taња Д.Митровска

членови:

 • Влатко Ристовски
 • Велинче Ангеловски
 • Роберт Јакимовски
 • Тони Јакимовски

Комисија за урбанистичко планирање, уредување на просторот, заштита на животната средина и природа

 претседател –Влатко Ристовска

членови:

 • Сретимир Николовски
 • Емилија Младеновска
 • Игор Тодоровски
 • Александар Рангелов

Комисија за комунални работи и сообраќај

претседател – Љупчо Јосимовски

членови:

 • Велинче Ангеловски
 • Тања Д. Митровска
 • Игор Тодоровски
 • Роберт Јакимовски

Комисија за јавни дејности

претседател – Анета Димитровски

членови:

 • Драган Димитриевски
 • Емилија Младеновска
 • Александар Рангелов
 • Марија Трајковска Стефановска

Комисија за Статут и прописи

претседател – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Даниела Стојановска

членови:

 • Анета Димитровски
 • Драган Димитриевски
 • Славче Тодоровски
 • Бојан Мицевски

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

претседател – Катерина М. Наковска

членови:

 • Изабела Павловска
 • Славчо Тодоровски
 • Елена Митовска Давидовска
 • Марија Трајковска Стефановска

Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка

претседател – Катерина М. Наковска

членови:

 • Љупчо Јосимовски
 • Даниела Стојановска
 • Елена Митовска Давидовска
 • Тони Јакимовски

 

 

Големина на фонт
Контраст