Регистри

Регистар на закони кои се однесуваат на надлежноста на општината

Регистар на надворешни закони кои се однесуваат на надлежноста на општината

Регистар на одобрена УПД

Донесени планови во општина Крива Паланка во периодот од 01.01.2012 до 31.12.2017 година

Одобрени локални урбанистичко плански документации во општина Крива Паланка до 31.12.2017 година

Одобрени урбанистичко-проектни документации во општина Крива Паланка водени преку електронскиот систем е-урбанизам до 31.12.2017 година

Општи акти во општина Крива Паланка донесени до 31.12.2017 година

Oдобрени урбанистичко-проектни документации проекти за инфраструктура-ПИ во општината Крива Паланка водени преку електронскиот систем е-урбанизам од 01.01.2018 до 31.12.2020 година

Oдобрени урбанистичко-проектни документации архитектонско урбанистички проект-АУП во општината Крива Паланка водени преку електронскиот систем е-урбанизам од 01.01.2018 до 31.12.2020 година

Oдобрени локални урбанистичко плански документации-ЛУПД во општината Крива Паланка
водени преку електронскиот систем е-урбанизам од 01.01.2018 до 31.12.2020
година

Урбанистички проект за село со намена г –производство, дистрибуција и сервиси (г2, г3 и г4) и комплементарна намена е1.13 -површински соларни и фотоволтаични електрани, за фотонапонска електроцентрала со капацитет до 1 мw на кп 2891/1 КО Конопница, општина Крива Паланка

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со намена Г2 лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на кп.бр.6971/1, К.О Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП5787, КП4209 и дел од КП4208 (со моќност од 0,8МВ) КО Градец Општина Крива Паланка

Урбанистички проект (УП) во опфат на Урбанистички план за улица “Св. Јоаким Осоговски“,крак (од раскрсница кај Градски Музеј до Соларски мост) Ко Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект за инфраструктура со намена е1.4–каналска регулација на Домачки Дол и изместување на фекална комунална мрежа со намена е1.6-канализациска инфраструктура, Општина Крива Паланка

Одобрен Урбанистички Проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели на ГП 1.6 делови од (КП 3784/1, КП 3783, КП 3782, КП 3781, КП 3780/5, КП 3780/4, КП 3780/1) од ДУП за дел 1 од Урбан Блок 11, KO Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект за инфраструктура за систем за наводнување „Конопница“, Општина Крива Паланка К.О.КОНОПНИЦА

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште со намена б1.1-хотелски комплекс г.п.1 на дел од к.п.483/1 ко б,с од упвнм за изградба на б5.1-хотелски комплекс, а4.1-згради со апартмани и студија, а4.3-викенд куќи ко б,с и ко Кркља Општина Крива Паланка

Урбанистички проект за инфраструктура за поставување на подземен 10(20)кв кабел од приклучна точка 1 до трафостаница, К.О.Градец, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект за инфраструктура за подземен кабелски 10(20)кв вод со намена е1.8-инфраструктури за пренос на електрична енергија, на дел од кп 2891/1 и дел од кп 2891/2, К.О.Конопница, во општ акт за село Конопица, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект вин опфат на Урбанистички планцза изградба на водоводна мрежа во м.в.„Вирови“ и м.в.„Грамаѓе“ во с.Конопница, КО Конопница, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Регистар на одобрена планска и проектна програма

Проектната програма за изработка на Урбанистички проект за КП6971/1 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка со намена Г2-лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија

Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за блок 10А Крива Паланка

Планска програма за изработка на УПВНМ за градба на В5.1, А4.1, А4.3 КО Б’с и КО Кркља

Планска програма за измена на дел од ГУП за 4А и 10А 

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на сообраќајна инфраструктура за село Трново и дел од село Мала Црцорија со намена Е1-1

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на инфраструктурни објекти со класна намена – Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани кои се градат на земјиште – помали од 10 MW на КП бр.3563, 3564, 3565 и дел од КП бр.3562 – КО ГРАДЕЦ Општина Крива Паланка тех. бр. 07/22

Планска програма за изработна на измена на дел од намена во ГУП за блок 10А Општина Крива Паланка

Планска програма за изработка на ДУП план за блок 10А Крива Паланка

Предлог Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП.Бр.5787, КП.Бр.4209 и дел од КП.Бр.4208, К.О.Градец, Општина Крива Паланка

Проектна програма Урбанистички проект (УП) во опфат на Урбанистички план за улица “Св. Јоаким Осоговски“,крак (од раскрсница кај Градски Музеј до Соларски мост) Ко Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за блок 10а Крива Паланка

Планска програма за изработка на измена на дел од намена во Генерален урбанистички план за блок 10а Општина Крива Паланка

Предлог Проектна Програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 8мв), К.О.Градец, Општина Крива Паланка

Урбанистички Проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели со намена Б5 Хотелски Комплекси на ГП 1.1 од АУП за дел од КП 379, Локалитет до Езерце, КО Б`С, Општина Крива Паланка

Урбанистички Проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели на ГП 1.6 делови од (КП 3784/1, КП 3783, КП 3782, КП 3781, КП 3780/5, КП 3780/4, КП 3780/1) од ДУП за дел 1 од Урбан Блок 11, KO Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Проектна програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена е 1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани  (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) за фотоволтажна централа со јачина до 1mw на кп 114/3, ко б’с, Општина Крива Паланка

Предлог проектна програма за Урбанистички проект за инфраструктура за Систем за наводнување „Конопница“, Општина Крива Паланка, К.О.Конопница

Урбанистички Проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели со намена Б5 Хотелски Комплекси на ГП 1.1. од АУП за дел од КП 379, Локалитет до Езерце, КО Б`С, Општина Крива Паланка

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за нисконапонски подземен кабелски вод за приклучок на ФВЕ Енерго Солар Панел од трафостаница до приклучна точка, КО Градец, Општина Крива Паланка

Одобрена Проектна програма за Урбанистички проект за инфраструктура за поставување на подземен 10(20)кв кабел од приклучна точка 1 до трафостаница, К.О.Градец, Општина Крива Паланка

Одобрена Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за нисконапонски подземен кабелски вод за приклучок на ФВЕ Енерго Солар Панел од трафостаница до приклучна точка, КО Градец, Општина Крива Паланка

Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за изградба на водоводна мрежа во м.в.„Вирови“ и м.в.„Грамаѓе“ во с.Конопница, КО Конопница, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

Проектна Програма за Урбанистички проект за линиска инфраструктурна градба за канализациона мрежа, КО Конопница, Општина Крива Паланка

Проектна Програма за Урбанистички Проект за линиска инфраструктурна градба за канализациона мрежа, КО Крива Паланка, КО Кошари, КО Дурачка Река, Општина Крива Паланка

Планска програма Урбанистички план вон населено место за изградба на локална депонија за одлагање на неопасен отпад со намена е3.1 и згради за ветеринарна заштита: стационари и ординации за домашни миленичиња со намена в2.9 во ко Конопница место викано Габрика, Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст