Буџет и финансии

Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски

Буџет и ребаланси
Квартални извештаи
Завршни сметки

  • Родово одговорен буџетски форум 2023-2024
  • Предлог програми за 2024 година
Големина на фонт
Контраст