Контакти на вработени

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Вработен Работно место  Е-маил Телефон
Секретар на Општина Крива Паланка

СЕКТОР ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Вработен Работно место  Е-маил Телефон
Мартин Николовски Раководител на секторот за локален економски развој и финансиски прашања [email protected] 078/359-802

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Антонио Давитковски Раководител на одделение за локален економски развој и евроинтеграции [email protected] 075/365-347
Валентина Ангеловска Советник за локален економски развој и меѓународна и регионална соработка [email protected] 076/337-448
Сашко Додевски
Виш соработник за планирање и следење на локален економски развој и туризам [email protected] 075/365-417
Даниела Милошевска Помлад соработник за подготовка и анализа на проекти и НВО [email protected] 031/375-035
Милена Мазаковска Помлад соработник за евроинтеграции и грантови [email protected] 075/365-393

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Марија Златановска Раководител на одделение за финансиски прашања [email protected] 078/359-449
Димитар Петровски Советник одговорен сметководител [email protected] 031/375-035
Љупка Ангеловска Виш соработник за финансии, планирање и извршување на буџетот и овластен известител за неправилности и сомнежи за измама и корупција [email protected] 075/365-423
Валентина Димитрова Самостоен референт за финансиско работење [email protected] 070/704-008
Гордана Ристовска Самостоен референт за планирање и извршување на буџетот [email protected] 075/365-403

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Раководител на одделение за администрирање на даноци, такси и надоместоци
Татјана Ѓоргиевска Советник за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности и данок на наследство и подарок [email protected] 076/258-559
Емил Денчевски Виш соработник за администрирање на данок на имот и комунална такса за фирмарина [email protected] 078/282-560
Методи Додевски Виш соработник за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности, наследство и подарок и имот на општина [email protected] 076/457-093
Анкица Јакимовска Помлад соработник за утврдување и наплата на такси и други надоместоци  [email protected] 076/337-488
Снежана Стојановска Самостоен референт за присилна наплата [email protected] 076/337-467

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Даниела Велковска Раководител на секторот за правни работи, јавни дејности и поддршка на градоначалникот [email protected] 075/229-000

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
  Раководител на одделение за правни и општи работи
 
Советник за правни работи и застапување
Биљана Тасевска Советник за јавни набавки и работи за седници на совет [email protected] 075/258-244
Клара Стевановска Самостоен референт за организација на седници на Советот на Општина Крива Паланка [email protected] 078/272-696
Виктор Петровски Самостоен референт за Архивско и канцелариско работење и упатување на граѓани/ странки  [email protected] 078/398-283
Татјана Стојановски Самостоен референт за Архивско и канцелариско работење и упатување на граѓани/ странки [email protected] 076/355-770
Зоран Георгиевски
Шеф на возен парк   072/205-007
Тони Ангеловски
Возач 078/372-492
Грозде Петковски
Координатор на достава – курир 070/564-170
Душко Спасовски КВ  Работник за одржување на објекти 031/375-035
Виолета Николовска
Хигиеничар 076/363-742
Катерина Маџовска
Хигиеничар 076/337-462

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Раководител на одделение за јавни дејности
Јасминка Ангеловска
Советник за образование и спорт [email protected] 076/337-446
Лидија Митовска Виш соработник за управување со квалитет и слободен пристап до информации од јавен карактер [email protected] 076/337-445
Елена Христовска Соработник за социјална, здравствена и детска заштита [email protected] 075/365-419
Антонио Јакимовски
Самостоен референт за спорт
[email protected]
078/241-928

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ, ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Сања Стојановска Раководител на одделение за поддршка на градоначалникот, односи со јавноста и информатичка технологија [email protected] 075/365-384
Ивана Ангеловска Советник – Асистент на градоначалник [email protected] 076/337-471
Грозданчо Христовски Виш соработник – систем инженер [email protected] 070/592-595
Лилјана Стојановска
Соработник за односи со јавност [email protected] 072/304-646
Славјан Митовски Самостоен референт за заштита и спасување, управување со кризи и административна поддршка на ТППЕ Крива Паланка [email protected] 078/306-839
Теодор Младеновски Возач на градоначалникот 031/375-035

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Маја Костадиновска Раководител на сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктура [email protected] 070/720-905

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Раководител на одделение за урбанизам и заштита на животна средина
Коста Пеевски Советник за издавање на одобренија за градба [email protected] 075/209-060
Иван Велиновски Советник за просторно и урбанистичко планирање и издавање на одобренија за градба [email protected] 031/375-035
Кире Велески Советник за просторно и урбанистичко планирање и издавање на одобренија за градба [email protected] 076/337-484
Оливер Стојановски Советник за животна средина [email protected] 070/406-355
Советник за административни работи од областа на уредување на градежно земјиште
Александар Николивски Помлад соработник за управување и документирање на постапките за  урбанистичко планирање и издавање одобренија за градба   [email protected] 075/365-407
Стојанка М. Максимовска Помлад соработник за уредување на просторот [email protected] 075/365-391
Ненад Цветановски
Самостоен референт за документациони работи и урбана опрема [email protected] 077/500-541
Драган Цвијовиќ Самостоен референт за административно технички работи [email protected] 070/306-080

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И СООБРАЌАЈ

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Никола Граматиков Раководител на одделение за комунална инфраструктура и сообраќај [email protected] 075/250-374
Марјан Алексовски Соработник за уредување на градежно земјиште и прибавување, комплетирање и обезбедување на техничка документација  [email protected] 078/394-568
Стевче Христовски Соработник за градежно земјиште, пресметување на комуналии и следење на реализација на инфраструктурни проекти [email protected] 075/365-398
Антон Јакимовски Помлад соработник за геодетски работи [email protected] 031/375-035
Билјана Ц. Тасевска
Помлад соработник за сообраќај, локални патишта, улици и комунална контрола [email protected] 075/365-369
Ацо Голубовски Самостоен референт за комунални работи и јавно осветлување [email protected] 075/365-374

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Бранко Велиновски Виш инспектор – Раководител на одделение за инспекциски надзор [email protected] 075/236-557
Зоран Павловски Советник инспектор – Овластен инспектор за животна средина [email protected] 076/337-477
Ненад Митовски Помошник инспектор – Овластен градежен инспектор [email protected] 031/375-035
Наталија Марковска Помлад инспектор  – Општински  комунален инспектор [email protected] 076/337-463
Гоце Георгиевски Референт – Комунален редар [email protected] 075/365-392
Анета Милковска Референт – Комунален редар [email protected] 077/613-883

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Игор Додевски Раководител на одделение за човечки ресурси [email protected] 075/258-011
Валентина Димитровска Советник за управување и координација со човечки ресурси [email protected] 076/337-447
Долорес Асановска Виш соработник за обуки, оценување и административни работи [email protected] 031/375-035

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Раде Николовски  Соработник -внатрешен ревизор [email protected] 076/337-468

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Вработен  Работно место  Е-маил Телефон
Иле Коцевски
Командир на ТППЕ Крива Паланка [email protected] 076-250-374
Сашо Јакимовски Командир на одделение
Стојне Велиновски Командир на одделение
Зоран Трајчевски Командир на одделение
Никола Велиновски Командир на одделение
Слаѓан Давитковски Командир на одделение
Бранко Давитковски Пожарникар спасител – техничар
Бобан Јовановски Пожарникар спасител – техничар
Бобан Младеновски Пожарникар спасител – техничар
Драган Маџовски Пожарникар спасител – техничар
Зоран Петровски Пожарникар спасител – техничар
Марио Митовски Пожарникар спасител – техничар
Сашко Митовски Пожарникар спасител
Мартин Петковски Пожарникар спасител
Мирослав Јакимовски Пожарникар спасител
Стефан Марковски Пожарникар спасител
Големина на фонт
Контраст