Контакти на вработени

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Вработен Работно место  Е-маил Телефон
Антонио Давитковски Секретар на Општина Крива Паланка antonio.davitkovski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ, ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Мартин Николовски Раководител на сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој
mnikolovski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Даниела Велковска
Раководител на одделение за правни и општи работи
dvelkovska@krivapalanka.gov.mk
031-375-035
Биљана Тасевска
Советник за јавни набавки и работи за седници на совет
biljana.tasevska@krivapalanka.gov.mk 075-258-244
Сања Стојановска Помлад соработник за нормативни работи sanja.stojanovska@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Славјан Митовски Самостоен референт за архивско и канцелариско работење и упатување на граѓани / странки smitovski@krivapalanka.gov.mk 076-363-745
Виктор Петровски
Самостоен референт за архивско и канцелариско работење и упатување на граѓани / странки  vpetrovski@krivapalanka.gov.mk
077-899-175
Клара Стевановска
Самостоен референт за организација на седници на Советот и соработка со ЗЕЛС, СИПР и други субјекти kstevanovska@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Зоран Георгиевски
Шеф на возен парк   031/375-035
Тони Ангеловски
Возач 031/375-035
Виолета Николовска
Хигиеничар 076-363-742
Катерина Маџовска
Хигиеничар 031/375-035
Грозде Петковски
Координатор на достава – курир 031/375-035

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Раководител на одделение за финансиски прашања
Татјана Ѓоргиевска Советник за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности и данок на наследство и подарок tatjana.georgievska@krivapalanka.gov.mk 076-258-559
Марија Златановска Советник oдговорен сметководител mzlatanovska@krivapalanka.gov.mk
031/376-611
Љупка Ангеловска Соработник за финансии, планирање и извршување на буџетот и овластен известител за неправилности и сомнежи за измама и корупција ljangelovska@krivapalanka.gov.mk 031/376-611
Емил Денчевски
Соработник за администрирање на данок на имот и комунална такса за фирмарина
edencevski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Методи Додевски Виш соработник за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности, наследство и подарок и ажурирање на имот на општина mdodevski@krivapalanka.gov.mk 076-363-740
Анкица Јакимовска Помлад соработник за утврдување и наплата на такси и други надоместоци
 ajakimovska@krivapalanka.gov.mk 076-337-488
Милена Мазаковска Помлад соработник за данок на промет на наедвижности, наследство и подарок и ажурирање на имот на општината mmazakovska@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
 
Снежана Стојановска
Самостоен референт за присилна наплата sstojanovska@krivapalanka.gov.mk 076-337-476
Валентина Димитрова Самостоен референт за финансиско работење vdimitrova@krivapalanka.gov.mk 031/376-611
Гордана Ристовска
Самостоен референт за планирање и извршување на Буџетот gristovska@krivapalanka.gov.mk
031/376-611

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
  Раководител на одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
031/375-035
Јасминка Ангеловска
Виш соработник за образование и спорт jangelovska@krivapalanka.gov.mk 076-337-446
Валентина Ангеловска
Советник за рурален развој и регионална соработка valentina.angelovska@krivapalanka.gov.mk 076-337-448
  Виш соработник – систем инженер
Сашко Додевски
Соработник за планирање и следење на локален економски развој sdodevski@krivapalanka.gov.mk 076-363-744
Елена Христовска
Помлад соработник за здравствена, социјална и детска заштита estankovska@krivapalanka.gov.mk 072-251-031
Лидија Митовска Виш соработник за управување со квалитет и слободен пристап до информации од јавен карактер
lmitovska@krivapalanka.gov.mk 076-337-445
Лилјана Стојановска
Помлад соработник за односи со јавност и култура и соработка со цивилниот сектор lstojanovska@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Даниела Милошевска Помлад соработник за подготовка и анализа на проекти од областа на јавните дејности и локалниот економски развој dmiloshevska@krivapalanka.gov.mk
031/375-035
Грозданчо Христовски Помлад соработник за управување со квалитет ghristovski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Антонио Јакимовски
Самостоен референт за спорт
ajakimovski@krivapalanka.gov.mk
031/375-035

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Маја Костадиновска
Раководител на oдделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина mkostadinovska@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Коста Пеевски
Советник за издавање на изводи од урбанистички планови и одобренија за градење kosta.peevski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Иван Велиновски
Советник за просторно и урбанистичко планирање ivelinovski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Оливер Стојановски
Виш соработник за животна средина ostojanovski@krivapalanka.gov.mk 076-337-470
Билјана Ц. Тасевска
Помлад соработник за сообраќај, локални патишта, улици и комунална контрола bctasevska@krivapalanka.gov.mk 076-337-459
Драган Цвијовиќ
Самостоен референт за административно технички работи dcvijovic@krivapalanka.gov.mk 076-337-466
Ненад Цветановски
Самостоен референт за документациони работи ncvetanovski@krivapalanka.gov.mk 076-363-743

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Никола Граматиков
Раководител на одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура ngramatikov@krivapalanka.gov.mk 075-250-374
Кире Велески
Советник за уредување на градежно земјиште и прибавување, комплетирање и обезбедување на техничка документација kveleski@krivapalanka.gov.mk 076-337-484
Стевче Христовски
Помлад соработник за уредување на градежно земјиште, пресметка на комуналии и следење на градежните активности на терен shristovski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Стојанка М. Максимовска
Помлад соработник за уредување на просторот smaksimovska@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Ивана Ристовска
Помлад соработник за заштита и спасување, управување со кризи и административна поддршка на ТППЕ Крива Паланка iangelovska@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Марјан Алексовски Помлад соработник за уредување на градежно земјиште, пресметка на комуналии и следење на градежните активности на терен  maleksovski@krivapalanak.gov.mk 031/375-035
Блаже Илиевски
Самостоен референт геометар bilievski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Ацо Голубовски
Референт за комунални работи и јавно осветлување
 agolubovski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Бранко Велиновски
Виш инспектор – Раководител на одделение за инспекциски надзор branko.velinovski@krivapalanka.gov.mk 075-236-557
Зоран Павловски
Советник инспектор – Комунален инспектор и инспектор за домување zoran.pavlovski@krivapalanka.gov.mk 031/375-035
Ненад Митовски Помошник инспектор – Овластен градежен инспектор
nmitovski@krivapalanka.gov.mk
031/375-035
Наталија Марковска Помлад инспектор  – Општински  комунален инспектор
nmarkovska@krivapalanka.gov.mk
031/375-035
Гоце Георгиевски
Референт – Комунален редар ggeorgievski@krivapalanka.gov.mk 076-337-474
Анета Милковска
Референт – Комунален редар amilkovska@krivapalanka.gov.mk 031/375-035

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Игор Додевски Раководител на одделение човечки ресурси igor.dodevski@krivapalanka.gov.mk 075-258-011
Валентина Димитровска
Виш соработник за управување и координација со човечки ресурси vdimitrovska@krivapalanka.gov.mk 076-337-447
Долорес Асановска
Помлад соработник за административни работи
dolores.asanovska@krivapalanka.gov.mk 076-337-461

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Раде Николовски
 Соработник -внатрешен ревизор
rnikolovski@krivapalanka.gov.mk 076-337-468

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДНИЦА КРИВА ПАЛАНКА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Иле Коцевски
Командир на ТППЕ Крива Паланка tppe@krivapalanka.gov.mk 076-250-374
Зоран Трајчевски
Командир на одделение
Сашо Јакимовски
Командир на одделение
Стојне Велиновски
Командир на одделение
Слаѓан Давитковски Командир на одделение
Никола Велиновски Командир на одделение
Зоран Петровски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Бранко Давитковски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Марио Митовски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Оливер Станоевски
Пожарникар спасител
Драган Маџовски Пожарникар спасител
Бобан Младеновски
Пожарникар спасител
Бобан Јовановски
Пожарникар спасител
Стефан Марковски
Пожарникар спасител
Големина на фонт
Контраст