Контакти на вработени

СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Вработен Работно место  Е-маил Телефон
Мартин Николовски Секретар на Општина Крива Паланка [email protected] 078/359-802

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ, ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Даниела Велковска
Раководител на одделение за правни и општи работи
[email protected]
075/229-000
Биљана Тасевска
Советник за јавни набавки и работи за седници на совет
[email protected] 075/258-244
Ивана Ангеловска Советник – Асистент на градоначалник [email protected] 076/337-471
Сања Стојановска Советник за правни работи и застапување [email protected] 075/365-384
Виктор Петровски
Самостоен референт за архивско и канцелариско работење и упатување на граѓани / странки  [email protected]
078/398-283
Татјана Стојановски Самостоен референт за архивско и канцелариско работење и упатување на граѓани / странки [email protected] 076/355-770
Клара Стевановска
Самостоен референт за организација на седници на Советот и соработка со ЗЕЛС, СИПР и други субјекти [email protected] 078/272-696
Зоран Георгиевски
Шеф на возен парк   072/205-007
Тони Ангеловски
Возач 078/372-492
Виолета Николовска
Хигиеничар 076/363-742
Катерина Маџовска
Хигиеничар 076/337-462
Грозде Петковски
Координатор на достава – курир 070/564-170

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Марија Златановска Раководител на Одделение за финансиски прашања [email protected] 078/359-449
Татјана Ѓоргиевска Советник за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности и данок на наследство и подарок [email protected] 076/258-559
Димитар Петровски
Советник – Одговорен сметководител [email protected] 031/375-035
Љупка Ангеловска Виш соработник за финансии, планирање и извршување на буџетот и овластен известител за неправилности и сомнежи за измама и корупција [email protected] 075/365-423
Емил Денчевски
Виш соработник за администрирање на данок на имот и комунална такса за фирмарина [email protected] 078/282-560
Методи Додевски Виш соработник за утврдување и наплата на данок на промет на недвижности, наследство и подарок и ажурирање на имот на општина [email protected] 076/457-093
Анкица Јакимовска Помлад соработник за утврдување и наплата на такси и други надоместоци
 [email protected] 076/337-488
Снежана Стојановска
Самостоен референт за присилна наплата [email protected] 076/337-467
Валентина Димитрова Самостоен референт за финансиско работење [email protected] 070/704-008
Гордана Ристовска
Самостоен референт за планирање и извршување на Буџетот [email protected]
075/365-403

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Антонио Давитковски Раководител на одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија [email protected] 075/365-347
Валентина Ангеловска Советник за локален економски развој и регионална соработка [email protected] 076/337-448
Јасминка Ангеловска
Советник за образование и спорт [email protected] 076/337-446
Сашко Додевски
Виш соработник за планирање и следење на локален економски развој [email protected] 075/365-417
Елена Христовска
Соработник за социјална, здравствена и детска заштита [email protected] 075/365-419
Лидија Митовска Виш соработник за управување со квалитет и слободен пристап до информации од јавен карактер
[email protected] 076/337-445
Лилјана Стојановска
Соработник за односи со јавност, култура и соработка со цивилниот сектор [email protected] 072/304-646
Даниела Милошевска Помлад соработник за подготовка и анализа на проекти од областа на јавните дејности и локалниот економски развој [email protected]
031/375-035
Грозданчо Христовски Виш соработник – систем инженер [email protected] 070/592-595
Милена Мазаковска Помлад соработник за подготовка и анализа на проекти од областа на јавните дејности и локалниот економски развој [email protected] 075/365-393
Антонио Јакимовски
Самостоен референт за спорт
[email protected]
078/241-928

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Маја Костадиновска
Раководител на сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктура. [email protected] 070/720-905
Коста Пеевски
Советник за издавање на изводи од урбанистички планови и одобренија за градење [email protected] 075/209-060
Иван Велиновски
Советник за просторно и урбанистичко планирање [email protected] 031/375-035
Оливер Стојановски
Советник за животна средина [email protected] 070/406-355
Билјана Ц. Тасевска
Помлад соработник за сообраќај, локални патишта, улици и комунална контрола [email protected] 075/365-369
Александар Николовски Помлад соработник за управување и документирање на постапките за издавање одобренија  [email protected] 075/365-407
Драган Цвијовиќ
Самостоен референт за административно технички работи [email protected] 070/306-080
Ненад Цветановски
Самостоен референт за документациони работи и урбана опрема [email protected] 077/500-541

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Никола Граматиков
Раководител на одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура [email protected] 075/250-374
Кире Велески
Советник за уредување на градежно земјиште и прибавување, комплетирање и обезбедување на техничка документација [email protected] 076/337-484
Стевче Христовски
Соработник за уредување на градежно земјиште, пресметка на комуналии и следење на градежните активности на терен [email protected] 075/365-398
Стојанка М. Максимовска
Помлад соработник за уредување на просторот [email protected] 075/365-391
Марјан Алексовски Соработник за градежно земјиште, пресметување на комуналии и следење на реализација на инфраструктурни проекти  [email protected] 078/394-568
Антон Јакимовски Помлад соработник за геодетски работи [email protected] 031/375-035
Ацо Голубовски
Самостоен референт за комунални работи и јавно осветлување  [email protected] 075/365-374
Славјан Митовски Самостоен референт за заштита и спасување, управување со кризи и административна поддршка на ТППЕ Крива Паланка [email protected] 078/306-839

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Бранко Велиновски
Виш инспектор – Раководител на одделение за инспекциски надзор [email protected] 075/236-557
Зоран Павловски
Советник инспектор – Овластен инспектор за животна средина [email protected] 076/337-477
Ненад Митовски Помошник инспектор – Овластен градежен инспектор
[email protected]
031/375-035
Наталија Марковска Помлад инспектор  – Општински  комунален инспектор
[email protected]
076/337-463
Гоце Георгиевски
Референт – Комунален редар [email protected] 075/365-392
Анета Милковска
Референт – Комунален редар [email protected] 077/613-883

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Игор Додевски Раководител на одделение човечки ресурси [email protected] 075/258-011
Валентина Димитровска
Советник за управување и координација со човечки ресурси [email protected] 076/337-447
Долорес Асановска
Виш соработник за обуки, оценување и административни работи [email protected] 031/375-035

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Раде Николовски
 Соработник -внатрешен ревизор
[email protected] 076/337-468

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДНИЦА КРИВА ПАЛАНКА

Вработен
Работно место
Е-маил
Телефон
Иле Коцевски
Командир на ТППЕ Крива Паланка [email protected] 076-250-374
Зоран Трајчевски
Командир на одделение
Сашо Јакимовски
Командир на одделение
Стојне Велиновски
Командир на одделение
Слаѓан Давитковски Командир на одделение
Никола Велиновски Командир на одделение
Зоран Петровски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Бранко Давитковски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Марио Митовски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Оливер Станоевски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Драган Маџовски Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Бобан Младеновски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Бобан Јовановски
Пожарникар спасител-возач на специјално возило
Стефан Марковски
Пожарникар спасител
Големина на фонт
Контраст