Национални фондови

БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Име на проектот: Изградба на канализација за отпадни води за дел од с. Конопница, општина Крива Паланка
Програма: Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година , Проекти за развој на селата, Биро за регионален развој
Период на имплементација : 6 месеци /2019-2020
Вкупен буџет(МКД)  4.285.105,00
Постигнати резултати: Изградена е канализациона мрежа за дел од село Конопница  со краците К1,К2 и К3 во должина од 1273,7м

Име на проектот: Изработка на техничка документација за локален патен правец Крива Паланка-Варовиште –Кошари –Б’С во Општина Крива Паланка
Програма: Програма за рамномерен регионален развој за 2019 година , Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, Биро за регионален развој
Период на iмплементација : 6 месеци /2019-2020
Вкупен буџет(МКД)  755.200,00
Постигнати резултати:  Изработена комплетно техничка документација за  локален патен правец Крива Паланка-Варовиште –Кошари –Б’С во Општина Крива Паланка кој се состои од два крака карак 1 и карк 2  во должина од 7км

Име на проектот: Изградба на канализациона мрежа за отпадни води за населба Крстата Падина во с.Градец во општина Крива Паланка
Програма: Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година , Проекти за развој на селата, Биро за регионален развој
Период на имплементација : 6 месеци /2020-2021
Вкупен буџет(МКД)  1.875.121,00
Постигнати резултати: Изградена канализациона мрежа која се состои од краците К1,К11 и К2 во населба Крстата Падина во с. Градец во должина од 1024,2м

Име на проектот: Изградба на канализациона мрежа за отпадни води за населба Мизовски Ливади во с. Градец, во општина Крива Паланка
Програма: Програма за рамномерен регионален развој за 2020 година , Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, Биро за регионален развој
Период на имплементација : 7 месеци /2020-2021
Вкупен буџет(МКД)  2.591.831,00
Постигнати резултати: Изградена канализациона мрежа  крак К2 со должина од 1007м. Во населба Мизовски Ливади во с. Градец

Име на проектот: Санација, поправки и опремување на НУ Центар за култура Крива Паланка“, во Општина Крива Паланка
Програма:  Програмата за изменување и дополнување на  Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 со индикативно планирани средства за 2022 година, Проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој,Биро за регионален развој
Период на имплементација : 13 месеци /2021-2022
Вкупен буџет(МКД)  4.690.724,00
Постигнати резултати: Направено е  санирање и поправки во НУ Центар за  култура Крива Паланка. Набавена е опрема  за НУ Центар за  култура Крива Паланка.

Име на проектот: Создавање на услови за рурален развој во с.Кркља преку изградба на локална патна инфраструктура
Програма: Програмата зa рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година , Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, Биро за регионален развој
Период на имплементација : 9 месеци /2022-2023
Вкупен буџет(МКД)  11.810.612,00
Постигнати резултати: Изграден е патен правец во с. Кркља од приклучок на асфалтен пат  кон маала „Џиковци“ и маала „Тукарци“ во должина од 1485,92м.

Име на проектот: Создавање на услови за развој на урбаните подрачја во општина Крива Паланка
Програма: Програмата зa рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година , Проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој, Биро за регионален развој
Период на имплементација : 11 месеци /2022-2023
Вкупен буџет(МКД)  9.788.893,00
Постигнати резултати: Извршена реконструкција  на улица Македонска и кракот во должина од  692,96м, Изграден е дел од улица Баглачка во должина од 142,50м, изграден е дел од улица Осоговска во должина од 137,64м , и изграден е дел од улица Климент Охридски во должина од 250м.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Име на проектот: Изградба на локален пат Крива Паланка-с.Варовиште-с.Кошари-с.Б’с,Општина Крива Паланка
Програма:  Програма за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2021 година ,Министерство за локална самоуправа
Период на имплементација : 9 месеци /2021-2022
Вкупен буџет(МКД)  12.655.190,00
Постигнати резултати: Изграден  локален пат Крива Паланка-с.Варовиште-с.Кошари-с.Б’с,Општина Крива Паланка од крак1 во должина од 2010м.

Име на проектот: Безбеден сообраќај во зимски услови во општина Крива Паланка
Програма:  Предлог- проекти за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2021 година од корисниците на средствата,  Министерство за локална самоуправа
Период на имплементација : 12 месеци /2021-2022
Вкупен буџет(МКД)  3.061.564,00
Постигнати резултати: Набавено специјално возило за чистење на снег со комплетна опрема

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Име на проектот: Изградба на локален пат во с. Конопница м.в. Кула (Лиска) м.в. Стублица кон спој со А2
Програма: Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година
Мерка 323- Зачувување и унапредување на традиционалните врдности во руралните подрачја
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Период на имплементација : 12 месеци /2019-2020
Вкупен буџет(МКД)  10.005.418,00
Постигнати резултати:  Изграден локален пат во с.Конопница м.в. Кула (Лиска) м.в. Стублица кон спој со А2 во должина од 1325,99 м.

Име на проектот: Изградба на локален пат во село Голема Црцорија –делница од асфалт маала Рупје до маала Баратлици и крак до школо ,Општина Крива Паланка  во должина од 3,02км, Изградба на локален пат во с. Трново Општина Крива Паланка во должина од 500м.
Програма: Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година Мерка 321 Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини,
Период на имплементација : 12 месеци /2019-2020
Вкупен буџет(МКД)  20.597.460,00
Постигнати резултати:  Изграден локален пат  во село Голема Црцорија –делница од асфалт маала Рупје до маала Баратлици и крак до школо ,Општина Крива Паланка  во должина од 3,02км и изграден  е  локален пат во с. Трново Општина Крива Паланка во должина од 500м.

Име на проектот: Креирање на услови за современо чување, складирање и продажба на земјоделски производи
Програма: Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018, Мерка 123 Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи, 123.3 Инвестиции во пазарна инфраструктура за постберберни активности.
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Период на имплементација : 6месеци /2019-2020
Вкупен буџет(МКД)  8.199.466,00
Постигнати резултати:.Набавени се разладни витрини, дрвени подвижни куќички и метални тезги за современо чување , складирање и продажба на земјоделските производи во Општина Крива Паланка.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Име на проектот: Шопска софра-2018
Програма: Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018
Мерка 1„Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој “Подмерка 1.1.„Организирање , спроведување и учество на манифестации и саеми“
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Период на имплементација : 1месец /2018
Вкупен буџет(МКД)  120.000,00
Постигнати резултати:.Организирана манифестацијата „Шопска софра2018“со промоција на здрава храна и  традиционални  специјалитети подготвени од земјоделски производи од општината и градовите од Североисточен плански регион како и од соседите од прекуграничниот регион.Изготвена е брошура со рецепти од традиционални специјалитети од општина Крива Паланка, градови од регионот и соседи од прекуграничниот регион.

Име на проектот: Шопска софра-2019
Програма: Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019
Мерка 1„Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој “Подмерка 1.1.„Организирање , спроведување и учество на манифестации и саеми“
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Период на имплементација : 1месец /2019
Вкупен буџет(МКД)  125.000,00
Постигнати резултати:.Организирана манифестацијата „Шопска софра2019“ со промоција на  здрава храна и традиционални  специјалитети подготвени од земјоделски производи од општината и градовите од Североисточен плански регион .Изготвена е брошура со традиционални специјалитети од општина Крива Паланка и градови од регионот.

Име на проектот: Шопска софра-2023
Програма: Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023
Мерка 1„Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој “Подмерка 1.1.„Организирање , спроведување и учество на манифестации и саеми“
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Период на имплементација : 2месеци /2023
Вкупен буџет(МКД)  150.962,00
Постигнати резултати:.Организирана манифестацијата „Шопска софра2023“ со промоција на  здрава храна и традиционални  специјалитети подготвени од земјоделски производи од општината.Изготвена е брошура со традиционални специјалитети од општина Крива Паланка

Име на проектот: Фестивал на храна –Крива Паланка
Програма: Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023
Мерка 1„Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој “Подточка  1.1.„Промотивни активности од областа на земјоделството и руралниот развој во Република северна Македонија “
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Период на имплементација : 1месец /2023
Вкупен буџет(МКД)  778.564,00
Постигнати резултати:Презентирана органска храна произведена од мали производители од целата држава. 

ПРОЕКТИ  ПРЕКУ ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Име на проектот: Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир „Св. Јоаким Осоговски“- с. Варовиште, Општина Крива Паланка
Програма: Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.
Мерка 323- Зачувување и унапредување на традиционалните врдности во руралните подрачја,  Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Водечки партнер:Центарот за развој на Свероисточен плански регион
Партнер: Општина Крива Паланка
Период на имплементација : 3 месеци /2019 година
Вкупен буџет(МКД)  16.715.044,56
Постигнати резултати:  Реконструирана е патната инфраструктура до манастир „Св. Јоаким Осоговски“- с. Варовиште, општина Крива Паланка во должина од 2,77км.

Име на проектот: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300м, во општина Крива Паланка
Програма:  Програмата зa рамномерен регионален развој за 2019 година, Биро за регионален развој
Водечки партнер: Центарот за развој на Свероисточен плански регион
Партнер:Општина Крива Паланка
Период на имплементација : 4 месеци /2019година
Вкупен буџет(МКД)  7.261.436,80
Постигнати резултати: Изградено е минор корито на Крива Река во должина од 300м со што е направена регулација на реката.

Име на проектот: Подобрување на туристичка инфраструктура за пристап до туристички локалитети во општина Крива Паланка, во рамките на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион – Фаза 5“
Програма:  Програмата зa рамномерен регионален развој за 2020 година, Биро за регионален развој
Водечки партнер: Центарот за развој на Свероисточен плански регион
Партнер:Општина Крива Паланка
Период на имплементација : 8 месеци /2020 година
Вкупен буџет(МКД)  9.795.209,00
Постигнати резултати: Изградени патеки за пешаци долж главната улица во Крива Паланка од десната страна почнувајќи од влезот на градот до стара Чаршија во должина од 2240,74м

Име на проектот: Развој на руралните средини од Североисточен плански регион со подобар пристап до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност
„Рехабилитација на локален пат, место викано Крстата Падина, општина Крива Паланка“
Програма:  Програма за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2021 година,Министерство за земјоделство , шумарство и водостопанство.
Водечки партнер: Центарот за развој на Свероисточен плански регион
Партнер:Општина Крива Паланка
Период на имплементација : 6 месеци /2021-2022 година
Вкупен буџет(МКД)  1.207.545,00
Постигнати резултати: Тампониран е локалниот пат во м.в. Крстата Падина, Општина Крива Паланка во должина од 500м.

Име на проектот: Подобрување на туристичка инфраструктура за подобар пристап до туристички локалитети во општина Крива Паланка, реконструкција на пешачки патеки
Програма:  Програмата зa рамномерен регионален развој за 2021 со индикативно планирани средства за 2022 година,, Биро за регионален развој
Водечки партнер: Центарот за развој на Свероисточен плански регион
Партнер:Општина Крива Паланка
Период на имплементација : 6 месеци /2022 година
Вкупен буџет(МКД)  13.617.392,00
Постигнати резултати: Изградени  патеки за пешаци долж главната улица во Крива Паланка од левата страна  во должина од 1750,46м и од десната страна во должина од 276,54 м и патека за пешаци  во високата зона на левиот брег во Општина Крива Паланка во должина од 974,39м

Име на проектот: Подобрување на инфраструктурата во Североисточниот регион за подобар пристап до туристичките локалитети
„Реконструкција на ул.Св.Јоаким Oсоговски на потег од Осички мост до спој со магистрален пат А2, Општина Крива Паланка“
Програма:  Програмата зa рамномерен регионален развој за 2022 со индикативно планирани средства за 2023 година,, Биро за регионален развој
Водечки партнер: Центарот за развој на Свероисточен плански регион
Партнер:Општина Крива Паланка
Период на имплементација : 8 месеци /2023 година
Вкупен буџет(МКД)  9.014.014,00
Постигнати резултати:  Реконструирана е  ул.  Св.Јоаким Oсоговски на потег од Осички мост до спој со магистрален пат А2, Општина Крива Паланка Фаза 1 и Фаза 2 во должина од 799,03м.

Име на проектот: Изградба на локален пат Крива Паланка – с. Варовиште -с. Кошари -с.Б’с – крак1 од км 2+010.00 до км 3+ 010.00 во Општина Крива Паланка
Програма:  Програмата зa рамномерен регионален развој за 2023 со индикативно планирани средства за 2024 година,Проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби, Биро за регионален развој
Период на имплементација :  во тек на реализација
Вкупен буџет(МКД)  : 10.028.820

Име на проектот:Изградба и регулација на минор корито на Крива Река – дел 4 во должина од 463м
Програма:  Програмата зa рамномерен регионален развој за 2023 со индикативно планирани средства за 2024 година,Проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој, Биро за регионален развој
Период на имплементација :  во тек на реализација
Вкупен буџет(МКД)  : 11.949.403,29

ПРОЕКТИ  ПРЕКУ ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

Име на проектот: Подобрување на патна инфраструктура за подобар пристап до туристичките локалитети и реконструкција на објекти со туристичка намена во Североисточниот плански  регион
„Реконструкција на пристапен локален пат с. Мождивњак (место викано Дубје) во должина од 3 км, општина Крива Паланка “
Програма:  Програмата зa рамномерен регионален развој за 2023 со индикативно планирани средства за 2024 година, Биро за регионален развој
Водечки партнер: Центарот за развој на Свероисточен плански регион
Партнер:Општина Крива Паланка
Период на имплементација :  во тек на реализација
Вкупен буџет(МКД)

Големина на фонт
Контраст