Администрација

Општинската администрација на Општина Крива Паланка се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Општината:

1. Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој во чиј состав се:

1.1 Одделение за правни и општи работи

1.2 Одделение за финансиски прашања

1.3 Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија

2. Сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктура  во чиј состав се:

2.1 Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

2.2 Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура

3. Одделение за инспекциски надзор

4. Одделение за човечки ресурси

5. Одделение за внатрешна ревизија

6. Територијална противпожарна единица на општина Крива Паланка

Делокругот на општинската администрација е даден во Службен гласник број 6 од 2009 , Службен гласник број 12 од 2009 и  Службен гласник број 2 од 2016.

ОДЛУКА за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Крива Паланка

Органограм на внатрешната организација на општинската администрација

Список на лица вработени во Општина Крива Паланка со позиција, службен е-маил и телефон

Одлука за избор на прворангиран кандидат по интерен оглас бр.2/2018 за унапредување на административни службеници во Општина Крива Паланка

 

Големина на фонт
Контраст