Организациска структура и органограм

Општинската администрација на Општина Крива Паланка се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Општината (Делокругот на општинската администрација е даден во Службен гласник број 6 од 2009, Службен гласник број 12 од 2009 и  Службен гласник број 2 од 2016):

Секретар

1. Сектор за локален економски развој и финансиски прашања

1.1 Одделение за локален економски развој и евроинтеграции

1.2 Одделение за финансиски прашања

1.3 Одделение за администрирање на даноци, такси и надоместоци

2. Сектор за правни работи, јавни дејности и поддршка на градоначалникот

2.1 Одделение за правни и општи работи

2.2 Одделение за јавни дејности

2.3 Одделение за поддршка на градоначалникот, односи со јавноста и информатичка технологија

2. Сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктура

2.1 Одделение за урбанизам и заштита на животна средина

2.2 Одделение за комунална инфраструктура и сообраќај

3. Одделение за инспекциски надзор

4. Одделение за човечки ресурси

5. Одделение за внатрешна ревизија

6. Територијална противпожарна единица на општина Крива Паланка


  • Колективни договори
  • Правилник за систематизација на работните места на општинската администарција на Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст