Организациска структура

Општинската администрација на Општина Крива Паланка се организира во следните сектори, одделенија и Територијална противпожарна единица на Општината (Делокругот на општинската администрација е даден во Службен гласник број 6 од 2009, Службен гласник број 12 од 2009 и  Службен гласник број 2 од 2016):

Секретар

1. Сектор за општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој

1.1 Одделение за правни и општи работи

1.2 Одделение за финансиски прашања

1.3 Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија

2. Сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктура

2.1 Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

2.2 Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура

3. Одделение за инспекциски надзор

4. Одделение за човечки ресурси

5. Одделение за внатрешна ревизија

6. Територијална противпожарна единица на општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст