Одобрена планско/проектна програма

Планска програма  за изработка на Детален урбанистички план за дел од блок ј-06, Општина Крива Паланка

Планска програма за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за формирање на градежна парцела со намена г3.1, автомобилски сервиси, ба КП.БР.735/4 и КП.БР.609/4 К.О. Варовиште, Општина Крива Паланка

Предлог планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба во КО Б`с, КО Кркља, Општина Крива Паланка

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура за “Калин Камен” KO Б’с, Ко Кркља и Ко Варовиште Општина Крива Паланка

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за линиска инфраструктура – пристапен пат за потреби на изградба на железничка пруга стационажа77+689,40 до 77+807,64 КО Жидилово и КО Трново, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за изградба на локален пат од м.в.Спас до м.в.Крст, КО Конопница, Општина Крива Паланка

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на дел од КП 2751, КО Метежево, Општина Крива Паланка за градби со  намена А4.3- Викенд Куќи

Планска програма за изработка на детален урбанистички план за дел од блок Ј-01 Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст