Геопортал

Веб ГИС апликацијата овозможува пристап до дел од ГИС базата на податоци на Општина Крива Паланка и овозможува ГИС податоците и содржините да се пребаруват, анализираат и презентираат.

20 причини за посета на Крива Паланка  претставува интерактивна мапа која ги промовира локалните места за посета со цел да ги инспирира посетителите да го запознаат градот и околината преку природните убавини, културата, традицијата и храната.

Регистарот на одобрена планска документација ги содржи донесените планови, одобрената локална урбанистичка планска документација, одобрената урбанистичко проектна документација, општи акти, одобрена планска и проектна програма и останата информации во делот на урбанизмот и просторното планирање.

Големина на фонт
Контраст