Социјална заштита

Проект „Цело е има кога се“

ПРОЕКТ „ЦЕЛО Е КОГА ИМА СЕ“

Општина Крива Паланка седум години по ред учествува на повикот од страна на УНДП успешно го спроведува проектот „Цело е кога има се“, кој е дел од Програмата за општинско корисна работа , поддржана од УНДП,  МТСП,   АВРМ   и Општина Крива Паланка.

Низ годините нананзад во рамки на проектот „Цело е кога има се“ се спроведува низа активности:

*Беа вклучени негователи за стари и изнемоштени лица  во домашни услови . Со активноста беа опфатени околу 150 корисника  за период од  6 месеци во неколку проектни циклуси. Негователите во домашни услови овозможуваа дружење и комуникација со старите и изнемоштени лица, даваа морална и советодавна помош, спроведуваа превентивни здравствени активности, како што се: мерење на притисок, мерење на шеќер во крвта, мерење на температура, контрола на начинот на земање на лекови пропишани од матичен лекар, контрола на рокот на лековите, остваруваа и им овозможуваа комуникација со свои блиски, комуникација со институции, закажуваа термини за посети како и помагаа во обавувањето на разни домашни потреби (набавка на намирници, плаќање на сметки, грижа за затоплувањето и облекувањето, приготвување на топли напитоци, помош околу хигиената низ домот и слични активности).

*вклучување на  воспитно образовни асистенти во  основното и средното образование, за ученици со одредена попреченост кои се вклучени во редовниот процес на образование. Образовните асистенти присуствуваа секојдневно на наставата и им помагаа на децата во совладување на наставниот материјал.

*беше вклучен дипломиран социјален работник во Дневниот центар за лицата со интелектуална попреченост, со дополнителни активности  кои го  збогатија престојот на лицата во овој центар. Лицето беше ангажирано во текот на работната недела со четири часа дневно.

* Исто така  беше вклучен масер -терапевт (лице со 100% слепило, кое има сертификат за вршење на оваа дејност),  кој даваше релаксирачка масажа на стари лица кои имаа потреба и кои пројавиа интерес за истата.

*Вклучени негуватели, воспитувачи и музички аниматори во детската градинка “Детелинка”.

 

Подобрување на социјалните услуги

ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛИГИ

Општина Крива Паланка аплицираше и доби грант за воспоставување на социјална услуга и испорака на истата (нега и грижа во домашни услови за стари лица) односно (уредување на простор во ОО Црвен Крст-Крива Паланка, набавка на моторно теренско возило, лиценцирање на организацијата за давање на социјална услуга и сертифицирање на 20 негователи)

Откако се воспостави услугата со испорака на услугата во домашни услови  започнавме со 18 корисника (стари лица), а додека пак денеска имаме 71 корисник (стари лица) и 21 неговател.

Проектините активности успешно се спроведуваат и до ден денеска.

 

Потпишување на договор

ОПРЕМУВАЊЕ И АДАПТАЦИЈА НА ЦЕНТАР ЗА ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ ЗА ЛИЦА СО АКТИВНО СТАРЕЕЊЕ

Оваа година Општина Крива Паланка со ОО Црвен Крст аплицираше во МТСП за Дневниот центар за стари лица со активно стареење и добивме грант за реконструкција и адаптација на простор во приземниот дел на ОО Црвен Крст Крива Паланкa

 

Еднократна парична помош

ЗА СЕКОЕ НОВОРОДЕНЧЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА ПО 3000 ДЕНАРИ И СУБВЕНЦИЈА ЗА КУПЕНА КОЛИЧКА ДО 3000 ДЕНАРИ

Општина Крива Паланка со Одлука на Совет како претходната така  и оваа година ќе исплаќа по 3 000 денари на секое семејство со новороденче,  од 01 јануари 2023 година и субвенција како новина од оваа година за купена количка до  3 000 денари , а чии родители се со адреса на  живеење на територијата на општина Крива Паланка  како позитивен поттик и стимулација за наталитетот и олеснување на финансиските трошоци околу новороденчето.

 

Бесплатна правна помош

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ

Поради ниско ниво на образование, социјална исклученост, дискриминација и ниски примања, голем број на лица немаат пристап до правна помош или пак пристапот им е значително отежнат. Неможноста да добијат правна помош преку која би ги оствариле своите права кои им припаѓаат согласно меѓународното и националното право, ги затвора овие лица, со што нивната ранливост, маргинализираност и висок социјален ризик само се зголемува. Остварувањето и заштитата на човековите права не може да се замисли без пристап до ефикасна и квалитетна правна помош.

За таа цел Општина Крива Паланка во соработка со Македонското здружението на млади правници во наредниот период ќе работи на обезбедување на квалитетна правна помош за никој да не остане без неа. Правната помош вклучува обезбедување правни информации и правни совети, а таму каде е потребно и застапување во судски и управни постапки. Правната помош здружението-МЗМП ќе ја дава преку својот тим од 24 правници од кои 13 со положен правосуден испит, а во наредниот период за граѓаните на општина Крива Паланка ќе има отворен ден. Датумот и времето ќе биде претходно објавен на општинската web страна.

 

Еднократен финансиски надометсок за лица кои се социјално загрозени и лица со одредени попречености.

 

Големина на фонт
Контраст