Социјална помош и поддршка

Еднократна парична помош

ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ

  • За лица во социјален ризик(еднородителски семејства,невработени лица, лица неспособни з аработа, деца кои потекнуваат од социјално загрозени семејства, стари и изнемоштени лица и лица во лоша здраствена состојба )
  • За лица со тешка и длабока попреченост(пречки во телесниот и менталниот разој, аутизам, потполно слепо лице и потполно глуво лице)

Услови за добивање еднократна парична помош

Барање за доделување на средства во вид на еднократна парична помош и помош во градежни материјали

 

Еднократна парична помош

ЗА СЕКОЕ НОВОРОДЕНЧЕ ВО КРИВА ПАЛАНКА ПО 3000 ДЕНАРИ И СУБВЕНЦИЈА ЗА КУПЕНА КОЛИЧКА ДО 3000 ДЕНАРИ

Општина Крива Паланка со Одлука на Совет како претходната така  и оваа година ќе исплаќа по 3 000 денари на секое семејство со новороденче,  од 01 јануари 2023 година и субвенција како новина од оваа година за купена количка до  3 000 денари, а чии родители се со адреса на  живеење на територијата на општина Крива Паланка  како позитивен поттик и стимулација за наталитетот и олеснување на финансиските трошоци околу новороденчето.

Услови за добивање еднократна парична помош

Барање за доделување на еднократен финансиски надоместок за новороденче, запишано со адреса на живеење на територијата на Општина Крива Паланка

Барање за доделување на субвенција за количка за новороденче запишано со адреса на живеење на територија на Општина Крива Паланка

 

Големина на фонт
Контраст