Детски градинки

Детска градинка „Детелинка“

Општинска јавна установа ДЕТСКА ГРАДИНКА „Детелинка“

ОЈУДГ Детелинка – е формирана во осумдесетите години, како една група со околу 25 деца. Денеска детската градинка „Детелинка“ располага со три објекти во Општина Крива Паланка и една група во други просторни услови во Општина Ранковце. Во градинката се згрижени 320 деца распоредени во 16 групи од кои 6 групи во полудневен престој, 2 групи во целодневен престој, 5 групи градинка, 1 комбинирана група и 2 групи јасли. Проектираниот капацитет на градинаката е 340 деца.

Адреса: ул.Св.Јоаким Осоговски бр. 51, 1330 Крива Паланка
Телефон/Факс: 031/ 375 527
e-mail:

Завршни сметки на ОЈУДИГ „Детелинка“ за 2023
Завршни сметки на ОЈУДИГ „Детелинка“ за 2022
Завршна сметка на ОЈУДИГ „Детелинка“ за 2021 (сопствена сметка)
Завршна сметка на ОЈУДИГ „Детелинка“ за 2021 (наменска сметка)
Завршна сметка на ОЈУДИГ „Детелинка“ за 2020
Завршна сметка на ОЈУДИГ „Детелинка“ за 2019
Завршна сметка на ОЈУДИГ „Детелинка“ за 2018
Завршна сметка на ОЈУДГ „Детелинка“ за 2017
Завршна сметка на ОЈУДГ „Детелинка“ за 2016 (сопствена сметка)
Завршна сметка на ОЈУДГ „Детелинка“ за 2016 (буџетска сметка)

Големина на фонт
Контраст