ЈКП Комуналец

Јавно комунално претпријатие „КОМУНАЛЕЦ“ Крива Паланка

Адреса: ул. Илинденска бр.17
Телефон: 031/375 -100; 031/ 375-747
e-mail: jpkomunaleckp@yahoo.com

Главни активности на претпријатието се:

• Производство и дистрибуција на чиста вода за пиење
• Одведување на фекални води
• Собирање,транспорт и депонирање на цврст отпад
• Одржување на пазари на мало
• Погребни услуги

Територијален опфат на собирање на комунален отпад од страна на ЈП Комуналец во општина Крива Паланка

 

ПРОГРАМИ

Програма на ЈКП Комуналец за 2014 година

Програма на ЈКП Комуналец за 2015 година

Програма на ЈКП Комуналец за 2016 година

ИЗВЕШТАИ

Извештај на ЈКП Комналец за 2013 година

Извештај на ЈКП Комуналец за 2014 година

Извештај на ЈКП Комуналец за 2015 година

 

 

 

Големина на фонт
Контраст