Контакт

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175
opkp@krivapalanka.gov.mk
тел/факс 031 375 035

Градоначалник
Борјанчо Мицевски
gradonacalnik@krivapalanka.gov.mk
тел/факс 031 375 035

Секретар
Љубомир Младенов
ljmladenov@krivapalanka.gov.mk

Претседател на Совет
Изабела Павловска
izabela.pavlovska@krivapalanka.gov.mk

Раководител на Сектор за  општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој
Мартин Николовски
mnikolovski@krivapalanka.gov.mk

Раководител на Одделение за човечки ресурси
Игор Додевски
igor.dodevski@krivapalanka.gov.mk

Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Маја Костадиновска
mkostadinovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 376 480

Раководител на Одделение за правни и општи работи
Јаготка Николовска
jagotka.nikolovska@krivapalanka.gov.mk

Раководител на Одделение за финансиски прашања
Драгица Митровска
dmitrovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 031 376 611

Раководител на Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Душко Арсовски
dusko@krivapalanka.gov.mk

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Никола Граматиков
ngramatikov@krivapalanka.gov.mk

Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Бранко Велиновски
branko.velinovski@krivapalanka.gov.mk

Комунален инспектор
Зоран Павловски
zoran.pavlovski@krivapalanka.gov.mk

Овластен градежен инспектор
Орце Петковски
orce.petkovski@krivapalanka.gov.mk

Лице назначено за работа со странки со одреден вид на потреби и негов заменик

Елена Станковска-Помлад соработник за здраствена, социјална и детска заштита
estankovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 072 251 031;

Игор Додевски – Раководител на Одделение за човечки ресурси
igor.dodevski@krivapalanka.gov.mk
тел.  075 258 011

Офицер за заштита на лични податоци

Валентина Димитровска -Виш соработник за управување и координација со човечки ресурси
vdimitrovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 076 337 447

 

 

 

Големина на фонт
Контраст