Контакт

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175
[email protected]
тел/факс 031/375-035
www.krivapalanka.gov.mk

Градоначалник
Сашко Митовски
[email protected]
тел/факс 031/375-035

Претседател на Совет
Изабела Павловска
[email protected]

Секретар
Мартин Николовски
[email protected]
тел. 078/359-802

Раководител на Сектор за  општи и правни работи, финансиски прашања и локален економски развој

Раководител на Одделение за човечки ресурси
Игор Додевски
[email protected]
тел. 075/258-011

Раководител на Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
Маја Костадиновска
[email protected]
тел. 078/394-563

Раководител на Одделение за правни и општи работи
Даниела Велковска
[email protected]
тел. 075/229-000

Раководител на Одделение за финансиски прашања
Марија Златановска
[email protected]
тел. 078/359-449

Раководител на Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија
Антонио Давитковски
[email protected]
тел. 075/365-347

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Никола Граматиков
[email protected]
тел. 075/250-374

Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Бранко Велиновски
[email protected]
тел. 075/236-557

Лице назначено за работа со странки со одреден вид на потреби и негов заменик
Елена Христовска – Соработник за здраствена, социјална и детска заштита
[email protected]
тел. 075/365-419

Игор Додевски – Раководител на Одделение за човечки ресурси
[email protected]
тел.  075/258-011

Офицер за заштита на лични податоци
Валентина Димитровска – Советник за управување и координација со човечки ресурси
[email protected]
тел. 076/337-447

Службеник за млади
Даниела Милошевска – Помлад соработник за подготовка и анализа на проекти од областа на јавните дејности и локалниот економски развој
[email protected]
тел. 070/669-559

 

 

 

Големина на фонт
Контраст