Контакт

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175
[email protected]
тел/факс 031/375-035
www.krivapalanka.gov.mk

Градоначалник
Сашко Митовски
[email protected]
тел/факс 031/375-035

Претседател на Совет
Изабела Павловска
[email protected]

Секретар

Раководител на секторот за локален економски развој и финансиски прашања
Мартин Николовски
[email protected]
тел. 078/359-802

Раководител на Одделение за човечки ресурси
Игор Додевски
[email protected]
тел. 075/258-011

Раководител на сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животна средина и комунална инфраструктура
Маја Костадиновска
[email protected]
тел. 078/394-563

Раководител на секторот за правни работи, јавни дејности и поддршка на градоначалникот
Даниела Велковска
dvelkovska@krivapalanka.gov.mk
тел. 075/229-000

Раководител на Одделение за финансиски прашања
Марија Златановска
[email protected]
тел. 078/359-449

Раководител на Oдделение за локален економски развој и евроинтеграции
Антонио Давитковски
[email protected]
тел. 075/365-347

Раководител на Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура
Никола Граматиков
[email protected]
тел. 075/250-374

Раководител на Одделение за инспекциски надзор
Бранко Велиновски
[email protected]
тел. 075/236-557

Лице назначено за работа со странки со одреден вид на потреби и негов заменик
Елена Христовска – Соработник за здраствена, социјална и детска заштита
[email protected]
тел. 075/365-419

Игор Додевски – Раководител на Одделение за човечки ресурси
[email protected]
тел.  075/258-011

Офицер за заштита на лични податоци
Валентина Димитровска – Советник за управување и координација со човечки ресурси
[email protected]
тел. 076/337-447

Офицер за отворени податоци
Грозданчо Христовски – Виш соработник – систем инженер
[email protected]
тел. 070/592-595

Службеник за млади
Даниела Милошевска – Помлад соработник за подготовка и анализа на проекти од областа на јавните дејности и локалниот економски развој
[email protected]
тел. 070/669-559

 

 

 

Големина на фонт
Контраст