Стратегиска оцена на животна средина

Одлука и Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за комплекс „Старо школо“ со намена В3 – култура во с. Градец, КО Градец, општина Крива Паланка

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на стартегиска оцена


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Генерален Урбанистички План за град Крива Паланка, плански период 2019 – 2029.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УПВНМ за изградба на Б5.1 – хотелски комплекс, А4.1 – згради со апартмани и студија, А4.3. – викенд куќи на КП 483/1, КП 483/1, КП 483/2, КП485/8, КП 485/9, КП 485/10, дел од КП 485/1, дел од КП 487/1, дел од КП 5408 КО Б‘с и КО Кркља, општина Крива Паланка.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Формулар


НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019 – 2029


Извештај од консултации со јавноста по нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Генерален Урбанистички План за Град Крива Паланка за плански период 2019-2029 година.

Извештај од консултации со јавноста по нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Генерален урбанистички план за Град Крива Паланка за плански период 2019-2029 година

Мислење по Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за дел од блок Ј-06 Општина Крива Паланка

Одлука за неспроведување

Формулар


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за дел од Блок Ј-01, Oпштина Крива Паланка

Одлука за неспроведување

Формулар

Големина на фонт
Контраст