Стратегиска оцена на животна средина

Одлука и Формулар за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ЛУПД за комплекс „Старо школо“ со намена В3 – култура во с. Градец, КО Градец, општина Крива Паланка

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена
Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на стартегиска оцена


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Генерален Урбанистички План за град Крива Паланка, плански период 2019 – 2029.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена
Формулар


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УПВНМ за изградба на Б5.1 – хотелски комплекс, А4.1 – згради со апартмани и студија, А4.3. – викенд куќи на КП 483/1, КП 483/1, КП 483/2, КП485/8, КП 485/9, КП 485/10, дел од КП 485/1, дел од КП 487/1, дел од КП 5408 КО Б‘с и КО Кркља, општина Крива Паланка.

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена
Формулар


НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019 – 2029


Извештај од консултации со јавноста по нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Генерален Урбанистички План за Град Крива Паланка за плански период 2019-2029 година.

Извештај од консултации со јавноста по нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина за Генерален урбанистички план за Град Крива Паланка за плански период 2019-2029 година
Мислење по Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за дел од блок Ј-06 Општина Крива Паланка

Одлука за неспроведување
Формулар


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ ДУП за дел од Блок Ј-01, Oпштина Крива Паланка

Одлука за неспроведување
Формулар


Одлука за спроведување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна инфраструктура за „Калин Камен“ КО Б’с, КО Кркља и КО Варовиште – општина Крива Паланка

Oдлука за спроведување
Формулар


Одлука за спроведување на стратегиска оцена за Локален Еколошки Акционен План (ЛЕАП) на Општина Крива Паланка за период од шест години (2025-2030 година)

Одлука за спроведување
Формулар


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ Детален Урбанистички План за дел од Блок 3-04 (Блок 13В според ГУП од 2014 година) општина Крива Паланка, плански период 2019-2024

Одлука за неспроведување
Формулар

Големина на фонт
Контраст