Слободен пристап до информации од јавен карактер

Општина Крива Паланка согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер е имател на информации. Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Лидија Митовска
ул.Свети Јоаким Осоговски бр.175, Крива Паланка
[email protected]

тел. 076 337 445

Барање
Жалба
Листа на информации од јавен карактер
Пристат до информации од јавен карактер
Правилник за формата и содржината на образецот на Барањето за пристап до информации од јавен карактер
Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
Упатство за начинот на спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Годишен извештај
Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер
Кодекс за транспарентност на локално ниво

АНОНИМИЗИРАНИ БАРАЊА/ОДГОВОРИ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Службено лице за поддршка на лица со попречеост
Елена Христовска – Соработник за здраствена, социјална и детска заштита

[email protected]
тел. 075/365-419

Офицер за заштита на лични податоци
Валентина Димитровска – Советник за управување и координација со човечки ресурси

[email protected]
тел. 076/337-447

Службеник за млади
Даниела Милошевска – Помлад соработник за подготовка и анализа на проекти од областа на јавните дејности и локалниот економски развој

[email protected]
тел. 070/669-559

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Информација Локација
1. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои се утврдени со закон
Надлежности на Општината
Статут на Општина Крива Паланка
2. Податоци за контакт на институцијата Контакт
3. Податоци за функционерот, односно одговорното лице на институцијата Градоначалник
4.  Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
6. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон
7. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило
Регистар на документи/закони од надворешно потекло
8. Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува институцијата во вид на подзаконски акти Правилник за внатрешна организација
Правилник за систематизација на работните места
9. Органограм за внатрешна организација на институцијата Органограм за внатрешна организација на институцијата
10. Стратешки планови и стартегии за работа на институцијата
Стратешки планови и стартегии за работа на институцијата
 11. Годишни планови и програми за работа на институцијата
Годишни планови и програми за работа на институцијата
12. Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата
Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата
 13. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата
Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата
 14. Ревизорски извештаи
Ревизорски извештаи
15. Видови услуги кои ги дава институцијата
Видови услуги кои ги дава институцијата
16.Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
(за секоја услуга се дадени цените на услугата)
17. Поднесување на барање за пристап до информации
Поднесување на барање за пристап до информации
18. Целокупна документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство
Целокупна документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство
19. Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата
Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата
20. Соопштенија до јавноста за работи преземени од интернет страницата на институцијата во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила и друго
Соопштенија до јавноста
Информативни билтени
Службени гласила
21. Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор
22.Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации
23. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на институцијата Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на институцијата
Големина на фонт
Контраст