logo
 • Видео Информации

 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр.05/2002), а во врска со член 19-а од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 19/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), како и Одлуката бр.08-1245/1 од 24.04.2018 година за распишување на јавен конкурс за избор на директор на Јавното претпријатие „КОМУНАЛЕЦ“ – Крива Паланка, Градоначалникот на Општина Крива Паланка распишува:

  ЈАВЕН КОНКУРС
  за избор на Директор на ЈП „КОМУНАЛЕЦ“ – Крива Паланка


  Одделението за инспекциски надзор и контрола ги известува сопствениците на парцели дека согласно член 14  од Законот за зеленило ( „Сл. Весник на РМ бр.71/2016 година“), секој сопственик на парцела  е должен да го одржува  зеленилото и редовно да ги кастри дрвјата, грмушките и живата ограда кои се излезени со својот обем надвор од дворните места  односно надвор од  парцелите  и му пречат  на безбедното одвивање  на сообраќајот или на движењето на минувачите.

  Доколку сопственикот на парцелата  не изврши кастрење на дрвјата, грмушките и живата ограда  кои му пречат на безбедното одвивање  на сообраќајот или на движењето на минувачите, кастрењето  на дрвјата и друг вид на вегетација  ќе го изврши надлежен орган  определен од страна на Општината, а на трошок на сопственикот на парцелата.

  Надлежен орган за кастрење на дрвјата определен од страна на Општината за оваа 2018 година е ЈП Комуналец – Сектор за зеленило, кој кастрењето  на дрвјата  ќе го спроведува  по службена должност, со налог на  општинскиот комунален инспектор или по писмено барање на правно или физичко лице.

  Инспекциско редарската служба  спроведува  редовна контрола на јавните и сообраќајни површини и ги опоменува сопствениците на парцелите. Во текот на овој месец известени и опоменати се 53 сопственици на парцели, од кои  50 сопственици постапиле  и лично извршиле кастрење додека  кај три сопственика  по налог на комуналната инспекција  кастрењето го има спроведено надлежниот орган.


  Во фоајето на Националана установа Центар за култура, Крива Паланка синоќа актерката Елизабета Стефановска интерпретираше драмски текстови во монолошка форма, по повод месецот на книгата.

  Текстовите од Петре М. Андреевски, Михали Ренџов, Митко Маџунков, Блаже Миневски и Венко Андоновски низ драмско-музички перформанс прозвучеа со силни емоции низ изведбата на младата кривопаланчанка, актерката Стефановска.

  -Ова се особено впечатливи индивидуални емоционални изблици на еден млад уметник предизвикани од местото и времето во кое живееме и твориме. Добро познатите и вечни цитати, пасуси со вонвременски пораки на книжевните великани од Македонија ја пренесоа силната порака на значењето на јазикот и културата за народот, порача Стефановска.

  Настанот е дел од редовата годишна програма на НУ Центар за култура, Крива Паланка која вклучува книжевни, ликовни и музичко-сценски изведби со цел анимирање на широк круг публика и збогатување на културната понуда на градот.

  Елизабета Стефановска е родена 1982 година во Крива Паланка. Дипломира во 2005 година на Национална академија за театарска и филмска уметност „Крсто Сарафов” во Софија, Република Бугарија, актерско мајсторство на драмски театар. Во нејзината тринаесетгодишна актерска драмска кариера има одиграно стотина улоги на сцените на разни театри во Македонија, како и во соседна Бугарија и во регионот.


  Единаесет уникатни креации со несекојдневен изглед изработени од рециклирачки материјали беа претставени на модната „Треш фешн 2018“ ревија која се одpжа синоќа во холот на средното училиште Ѓорче Петров, Крива Паланка.

  Манифестацијата се организира по традиција во гимназијата, ова е седма ревија на модели oд отпадни материјали, а моделите и креаторите работеа во тимови во изминатите триесетина дена.

  -Нашето училиште живееше со убавината и креативноста на учениците, кои мотивирани да создадат нови нешта од употребени материјали создадоа уметнички креации. Селекцијата се одвиваше во два круга, жири комисијата беше составена од претставници од: совет на родители, училишен одбор и професори, а поради силната конкуренција наградени се четири креации. Важно е да споменеме дека нашата гимназија е најнаградувано училиште во конкуренција на педесетина учесници-школи на државните „Треш фешн“ натпревари, а се надевам и годинава ќе имаме забележителен успех, истакна директорката на СОУ „Ѓорче Петров“, Крива Паланка, Габриела Стаменковска.

  Првото место го освои креацијата „Третиот елемент“ на Божица Граматикова, Горјана Мицевска и Бојана Здравковска, и ќе го претстави училиштето на државен натрпевар на 5 јуни, Светски ден на планетата земја, во Скопје. Работена е од електорнски уреди-таблети, ЦД-а, пластични шишиња, фото-церади од автомобили, картон, гума, а инспирацијата, според девојчињата, доаѓа од желбата да се нагласи важноста на заштита на животната средина.

  -Вредно е да споменеме дека нашето училиште три пати е наградено на државните натпревари, а тоа пак, е мотивација учениците секоја година да бидат што по креативни во изразувањето при реупотреба на материјалите и нивната практична примена, истакна професорот по ликовна уметност, Роберт Цветковски, академски сликар.

  Втото место на „Треш фешн 2018“ го освои Тамара Атанасовска, со креацијата „Во пропаста“, а доделени се две трети награди, на креациите: „Демонски волшебник“ на Виктор Ивановски и Кристина Строиманова и „Хартиена принцеза“ на Милена Стојановска.

  Претставниците на СОУ „Ѓорче Петров“, Крива Паланка две последователни години, 2014 и 2015, беа третонаградени на „Треш фешн Македонија“, додека во 2012 година добија награда од ученици за ученици.

   

   


  Општина Крива Паланка, водејќи грижа за правилниот развој на младите и популаризација на спортот на локално ниво, иницираше соработка со ракометната академија на Металург и за таа цел организираше формирање на ракометна школа во општината.

  Ги повикуваме сите заинтересирани младинци и младинки да ја споделат оваа информација и да ја искористат можноста да се пријават за упис во ракометната школа. За сите подетални информации и за уписите во ракометната школа можете да ги контактирате тренерите на школата:

  проф.Горан Цоневски на тел. 070 965 167 и

  проф. Оливер Златковски со број на тел. 078 374 178.

  Свеченото отворање на ракометната школа, ќе се оддржи во спортската сала „Петар Поп Арсов“ на ден 29.04.2018 г. (недела) со почеток од 11 часот, од страна на градоначалникот Борјанчо Мицевски.

  Општина Крива Паланка упатува отворена покана до сите заинтересирани и љубители на спортот да присуствуваат на овој свечен настан, кој на големо задоволство на младите го враќа ракометот во нашиот град.

   


  Во текот на вчерашниот ден, по иницијатива на градоначалникот Борјанчо Мицевски се оддржа втората работна средна со координативното тело на  стопанствениците од општината  на која беше поканет и претседателот на Стопанската комора на Р. Македонија, господинот Бранко Азески, кој пред присутните го претстави потенцијалот, искуството, организациските способности и финкцијата на комората како бренд и лидер во коморскиот систем, не само во земјава туку и во регионот, за што сведочат низа награди и признанија.

  Градоначалникот Мицевски со особено задоволство го поздрави присуството на сите инволвирани во овој процес на здружување на главните чинители на развојот на економијата во локалната заедница и во оваа пригода ја потенцираше својата  предизборна програмска определба, општината да го зајакне линкот помеѓу локалната самоуправа и стопанствениците на локално ниво, заради нивна поголема инклузивност  во креирањето на локалната бизнис клима  и во тој контекст  е и иницирањето на овие работни средби.

  -Целта на овој заеднички состанок е да се дефинираат и реализираат конкретни партнерски  активности, кои ќе започнат со формирање на Општински сојуз на стопанственици и истиот да биде регистриран како правен субјект, во наредниот период  да се спроведе обука за зголемување на капацитетите  и корпорациските вештини на бизнис секторот во општината, да се пристапи во изработка на стратегија за потикнување на локалниот економски развој  и отварање на локална канцеларија со вработено лице кое ќе биде линк помеѓу Стопанската комора на Македонија,  локалната бизнис заедница и локалната самоуправа. Сите овие иницијативи во крајна цел го имаат стопирањето на процесот на одлив на квалификувани кадри и задржување на младите преку превземање на конкретни мерки и активности за подобрување на бизнис климата и деловното опкружување на локално ниво, изјави градоначалникот Мицевски.

  -Проблемите на стопанствениците во државата ,во голема мера се исти, а може да се каже со одредени специфики на општините кои се наоѓаат во северероисточниот пограничен регион, кои како такви имаат помали шанси и помало влијание во споредба со општините кои гравитираат кон центарот на стопанските потенцијали сконцентриран во околината на главниот град. Поради ваквите и слични специфики на Крива Паланка, треба да се тргне од изработка на стратегија за потикнување на локалниот економски развој, кој ќе се базира на тие детектирани и анализирани специфики на општината, а стопанската комора како најбитна и најголема бизнис заедница во државата, ќе помогне со своите ресурси да се забрзаа тој процес. Можеме и треба да го искористиме и ентузијазмот на Владата која во почетокот на мандатот го има, и заедно со искуството кое ние го имаме и ресурсите на локалната заедница, заеднички да почнеме да градиме една здрава бизнис клима во која сите овие чинители ќе преземат своја одговорност и свое место во тој процес, а се со цел созавање на позитивни ефекти за целокупната економија во државата, рече Азевски.

  Во контекст на подобрувањето на можностите и способноста на локалните МСП подлабоко да се интегрираат во синџирот на државната економија, Стопанската комора има направено суштински анализи, ги има лоцирано сите проблеми на бизнисот во државата и има поднесено свои иницијативи и решенија до Владата, чија определба е да се даде приоритет на развојот на бизнисот и може реално да се очекува подобрување и забрзување во решавањето на проблемите врзани за овој значаен сегмент на општеството, кој сигурно ќе рефлектира решавање и на низа други круцијални прашања и проблеми поврзани со стандардот и вработувањето на луѓето,

  На состанокот се дефинираа  најважните прашања, кои со договорена динамика заеднички ќе се решаваат. Оспособувањето, односно едуцирањето на соодветен кадар за потребите на стопанството, прашањето за искористувањето на енергенсите заради намалување на трошоците на компаниите и нивната конкурентност на странските пазари, искористувањето на европските фондови, со посебен акцент на регионалните, поради местоположбата на Крива Паланка која гравитира во пограничен регион и со заеднички напори на локалните самоуправи од соседните држави, Србија и Бугарија, со бизнис заедницата и невладиниот сектор, да се конкурира пред  ЕУ фондовите, а во тој процес  неопходно  е да се вклучи и  Владата со своја поддршка  и капитални инвестиции, а се со цел да се потикне економскиот развој во овој регион.

  Како заклучок од оваа работна средба беше нагласено дека Крива Паланка треба да биде опитен центар во кој, со здружување на сите сили и капацитети на државата, на локалната самоуправа, бизнисот и Стопанската комора, ќе се направи нешто повеќе и ќе се испрати јасна порака на сите, дека тоа е можно и во Македонија.

   


  На 22 и 23.04.2018 година во организација на музичките и балетските педагози на Македонија се одржа 56-тиот државен натпревар за учениците од основните музички училишта и студентите од факултетите за музичка уметност. Натпреварот се одржа во просториите на Музичко-балетскиот училишен центар „Илија Николовски-Луј“ – Скопје.

  Учениците од паралелката за основно музичко образование при ООУ „Јоаким Крчовски“- Крива Паланка, во силна конкуренција од нивните врсници од другите основни музички училипта во Република Македонија, постигнаа многу добри резултати.

  Ученикот по хармоника Христијан Митковски, под менторство на проф. Дејан Ангеловски освои 2 место со постигнати 92,00 поени од максималните 100 поени (од вкупно 9 учесници).

  Пијанистите од класата на професорката Лариса Жулина-Митовски ги постигнаа следните резултати:

  • Михаил Митовски, со постигнати 92,72 поени од максималните 100 (од вкупно 46 учесници) го освои второто место;
  • Маја Тасевска со освоени 91,57 поени од максималните 100 (од вкупно 22 учесници) го зазеде третото место;
  • Леон Јанковски со постигнати 87,57 поени од максималните 100 (од вкупно 52 учесници) го освои третото место, и
  • Ученичката Сара Стојановска доби пофалница за постигнатиот успех на натпреварот, со освоени 81,14 поени од максималните 100 поени (од вкупно 52 учесници).

  Овие големи успеси на нашите млади музичари се од особено значење за училиштето и ќе влијаат на младите таленти со уште поголем елан да свират пијано, хармоника и  други музички инструменти, а со тоа ќе го зголемат интересот за музиката и ќе го поттикнат развојот на музичката култура во нашата средина– вели професорката Лариса Жулина-Митовски.


  На 23 април се одржа втората седница на Совет на млади на општина Крива Паланка, избрано е ново раководство, а за претседател е избрана Елеонора Маџовска, која најави проекти за подобрување на состојбата на локално ниво во повеќе области, со цел унапредување на животот нз младите од градот.

  -Целта на Советот и неговото активно функционирање се придвижување во позитивна насока и во нагорна линија на сите случувања кои ги засегаат младите, пред се култура,образование, туризам и спорт. Воопшто, нашето дејствување ќе биде во насока на поттикнување на проактивноста кај врсниците и активно вклучување во креирање на локалните политики, изјави Маџовска.

  За потпретседател е избран Стефан Вучевски, а секретар во Советот е Коста Спасовски.

  На седницата на Советот на млади се утврдени и насоките за понатамошно дејствување, усвоен е деловникот за работа, а до следната седница  младите ќе работат на формирање Годишен календар на активности. Остварени се и првични контакти со претставници на локалната самоуправа за тековните активности на општината во кои активно би се вклучиле младите.


  Во организација на Училишниот спорт од Крива Паланка, а под покровителство на градоначалникот на Општина Крива Паланка, г.Борјанчо Мицевски, на 30.04.2018 година со почеток во 10.00 часот, на Градскиот стадион ќе се одржи Првомајски општинскиот крос натпревар 2018.

  На оваа традиционална манифестација ќе учествуваат ученици од основните училишта „Илинден“ и „Јоаким Крчовски“ и средното училиште „Ѓорче Петров“  во Крива Паланка.

  Должините на патеките за трчање се различни, според возраста на учениците и ќе бидат поделени во пет категории, а во секоја категорија ќе има по две групи (машки и женски).

  Четврто и петто одделение ќе трчат на 200 метри, учениците од шесто и седмо одделение на 300 метри, осмо и девето на 400 метри, средношколците ќе трчаат  во две категории и тоа прва и втора година на 600 метри, а трета и четврта  ќе трчаат на 800 метри.

  Првопласираните три места  во поединечна конкуренција  ќе бидат наградени со дипломи и медалји (златна-сребрена-бронзена) од страна на градоначалникот на Општина Крива Паланка, г. Борјанчо Мицевски, а учениците кои ќе освојат први места ќе добијат и дополнителна специјална награда од градоначалникот.

   


  Со презентација на постојниот книжен фонд, стручни наслови, белетристика, лектирни изданија и книги за деца, библиотеката „Кочо Рацин“ Крива Паланка го одбележа Светскиот ден на книгата.

  -Целта е да се доближи книгата и пишаната литература до читателската публика, до сите граѓани и да се привлечат поголем број читатели за да може книгата да го добие местото кое го заслужува,  а за жал, во ерата на електронските медиуми и објави, е запоставена и по малку, заборавена- изјави Даниела Петровска, раководител на библиотеката која функционира во Национална установа Центар за култура, Крива Паланка.

  На изложбените штандови по повод отворениот ден на библиотеката беа претставени стотина наслови од вкупниот број од над 43 000 библиотечни единици, книжен фонд со кој располага библиотеката.

  -Пишаниот збор и книгата се поттикнувачи на човековата фантазија, отвораат нови светови знаења, нови хоризонти и нови авантури, различни за секој читател. Иститите треба да бидат стимул да се привлечат по голем број читатели, чиј број постојано се намалува, додава Петровска.

  По повод Денот на книгата, членови на литературниот клуб „Калин“ кој активно работи при библиотеката, основци и средношколци, денес учествуваат на пролетната поетска манифестација „Пролет, љубов, смеа“ во Свети Николе.


  Големина на фонт
  Контраст