logo
 • Видео Информации

 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  Почитувани студенти,
  На ваше барање конкурсните рокови за субвенциониран превоз  се продолжуват до  28.02.2018 година.

  Конкурс за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје и Штип


  Градоначалникот Мицевски денес оствари средба со почесниот претседател на жири комисијата на Меѓународниот конкурс за карикатура (МКК),  Дарко Дрљевиќ и aвторот и организатор на четвртиот Меѓународен конкурс за карикатура „Невестинско Поклонение“, Стојанче Величковски.

  Дарко Дрљевиќ е првонаграден автор на последниот конкурс за карикатура од МКК „Невестинско Поклонение” и во негова чест беше организирана изложба во галерискиот простор на Кинотека на Македонија.

  На средбата Дрљевиќ го пренесе задоволството од организацијата на изложбата во негова чест, од страна на организаторот на конкурсот, кој за кратко време од своето постоење, достигна висок рејтинг и репутација во светски рамки.

  -Ние сме благодарни што преку ваквиот тип на креативни и културни активности, како што е овој конкурс, општината се афирмира и надвор од овие простори и затоа големо задоволство ќе ни претставува, во иднина општина Крива Паланка да биде  организатор на изложба за нашите сограѓани  од широкиот репертоар на богатото творештво на Дрљевиќ, истакна Мицевски.

  Резултатите од годинашнито конкурс на тема „Пред (бракот) и потоа“, на кој пристигнаа  вкупно 425 творби од 160 автори од 40 земји од светот, ќе бидат објавени најдоцна до 25 февруари. Најдобрите дела ќе бидат наградени со прва награда „Трофеј Невестулка“,  златнa медалја и парична награда од 200 долари, втора награда – сребрен медалјон и 150 долари и трета награда  – бронзен медалјон и 100 долари. Предвидени се и специјалнa награда, како и плакета за најдобра колекција.

   


  Се известуваат сите заинтересирани студенти дека согласно Конкурсот за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитети во Штип и Скопје рокот за поднесување на документи истекува на 15.02.2018 година.

  Конкурс за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје и Штип


  Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 8-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 19.02.2018 година (понеделник) во 14,00 часот.

  Дневен  ред:

       Усвојување на записник од 7-та седница

  1. Информација за превземени мерки и активности во текот на второто полугодие на 2017 година на ПС од ОН Крива Паланка за 2017 година ;
  2. Предлог-Одлука за определување на надоместок на трошоците за избори на учесниците во изборната  кампања од чии листи се избрани и од чии листи не се избрани кандидати за членови на Советот  односно кандидат за Градоначалник на Општина Крива Паланка на локални избори Октомври 2017 година
  3. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Крива Паланка;
  4. Предлог – Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка;
  5. Предлог – Одлука за изменување на Правилата за работа на облиците на месна самоуправа на Општина Крива Паланка;
  6. Иницијатива  за измена и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка
  7. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за изменување и дополнување на Статутот  на Општина Крива Паланка
  8. Предлог-Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка
  9. Предлог – Решение за разрешување на членови на Управниот Одбор на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
  10. Предлог – Решение за разрешување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
  11. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот Одбор на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
  12. Предлог – Решение за именување на членови на Одборот за контрола на магтеријално-финансиско работење на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
  13. Предлог –Решение за разрешување на одговорно лице кое ќе ги води работите до конститутирање  на ЈП Калин Камен  Крива Паланка
  14. Предлог – Решение за именување на член на Управен Одбор на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка
  15. Предлог-Правилник за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации од буџетот на Општина Крива Паланка
  16. Предлог- Одлука за усвојување на Извештај за еднакви можности на жените и мажите за 2017  година              
  17. Предлог –Одлука за усвојување  на Изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка  во Областа  на културата и културните манифестации за 2018 година
  18. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за образование и спорт за 2017 година;
  19. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за култура за 2017 година;
  20. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за активностите на Општина Крива Паланка во областа на ИКТ;
  21. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализирани активности по Програмата за локален економски развој за 2017 година;
  22. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализирани активности по Програмата за социјална заштита за 2017 година;
  23. Предлог – Решение за избор на членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка;
  24. Предлог – Одлука за дефинирање на граница на опфат на улици во Општина Крива Паланка;
  25. Предлог – Одлука за усвојување Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за периодот за 2017 година;
  26. Предлог – Одлука за усвојување Извештај за уредување на сообраќајна сигнализација за 2017 година;
  27. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување за 2017 година во Општина Крива Паланка;
  28. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште за 2017 година за Општина Крива Паланка;
  29. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа за 2017 година за Општина Крива Паланка:
  30. Предлог -Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програма за изградба,реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона  мрежа  во Општина Крива Паланка  за 2017 година
  31. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2017 година
  32. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9440 и к.п. бр.9443 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
  33. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2635/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  34. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2638 и к.п. бр. 2635/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  35. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9500 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
  36. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.829/1 (објект 2) во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  37. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.829/1 (објект 1) во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  38. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1008 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  39. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1056/5 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  40. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.446/2 во К.О. Дурачка Река, Општина Крива Паланка;
  41. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2256 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
  42. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1597 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  43. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.6663 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  44. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.7812, к.п. бр.7838 и к.п. бр. 7729 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
  45. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2896 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  46. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9406 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
  47. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1338/4 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  48. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.996 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
  49. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9470 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;

  Седницата ќе се одржи во салата за наставници во ООУ Илинден.

   

                                                                                           СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                   Претседател,
                                                                                       
     Изабела Павловска ,с.р.

   


  Во чест на почесниот претседател на жири комисијата на Меѓународниот конкурс за карикатура (МКК),  Дарко Дрљевиќ, aвторот и организатор на четвртиот Меѓународен конкурс за карикатура „Невестинско Поклонение“, Стојанче Величковски организира ИЗЛОЖБА на 44 најрепрезентатвни дела на светски познатиот карикатурист од Црна Гора – ДАРКО ДРЉЕВИЌ. 

  Изложбата свечено ќе биде отворена на 13.02.2018 во 19 часот во галерискиот простор на Кинотека на Македонија.

  Кратка пригодна беседа за настанот ќе одржи г.Гоце Ристовски декан на Факултетот за театарски уметности при Универзитетот за визуелни уметности. Модератор на настанот ќе биде проф др. Мимоза Раил. Изложбата ќе биде збогатена со избор на дела од последниот конкурс за карикатура од МКК „Невестинско Поклонение”, на кој што токму Дарко Дрљевиќ го освои трофејот „Невестулка“ што свечено ќе му биде врачен во оваа пригода.
  Во исто време пред присутните и пред медиумите ќе бидат соопштени резултатите од четвртиот МКК „Невестинско Поклонение“ на кој пристигнаа 430 карикатури од повеќе од 40 земји од светот.

  Посебно ги охрабруваме сите заинтересирани снаи и свекрви кои што сакаат да бидат дел од културната манифестација „Невестинско поклонение“, која ќе се одржи на 25-ти февруари во село Конопница – Крива Паланка, да го пријават своето учество кај идејниот трворец на манифестацијата Стојанче Величковски (070/321-234) или во Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при Општина Крива Паланка  (031/372-130).


  Вчера во просториите на Општина Куманово се одржа конститутивна седница на Меѓуопштискиот  одбор за управување со отпад на Североисточниот плански регион. Одборот го сочинуваат градоначалниците на шестте општини од овој регионот. На седницата, градоначалникот на Крива Паланка  Борјанчо Мицевски беше избран за претседавач за следните две години.


  Општина Крива Паланка започна со подготовките за реализација на  традиционалната културна манифестација „Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон 2018“.  Општината ги повикува сите заинтереситани да земат учество на манифестацијата која ќе се одржи на ден 25.02.2018 година во црквата Свети Теодор Тирон во село Конопница.

  Во рамки на манифестацијата „Невестинско поклонение на Свети Теодор Тирон“ планирано е и отварање на изложба на  сто најдобри дела од четвртиот Меѓународен конкурс  за карикатура  „Невестинско поклонение“, авторски проект на Стојанче Величковски, поддржан од Општина Крива Паланка и Министерството за култура.

  Манифестацијата „Поклонение на Свети Теодор Тирон“ традиционално се одржува ден после верскиот празник „Тодорова сабота“. Таа е возобновена врз основа на вековната традиција каде што младите невести меѓу двете Тодорици заедно со своите свекрви облечени во традиционалните народни носии го изведувале поклонението пред црквата Свети Теодор Тирон. Возобновената манифестација има за цел да прерасне во регионална манифестација преку која ќе се презентираат народните носии и традиционалните обичаи. Манифестацијата се реализира со придружни културни и други активности.

  Сите заинтересирани учеснички можат да го пријават своето учество кај координатор на манифестацијата, Стојанче Величковски (РЗР ПАТНИК) 070/321-234 или во Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при Општина Крива Паланка или  на тел. 031/372-130.

   


  Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ во соработка со Oпштина Крива Паланка, денеска оддржа обука на тема: „Достапни јавни информации за лица со попреченост“.
  Учесниците беа запознаени со: Право на пристап до информации од јавен карактер според Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост; Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер во Македонија; Постапка за барање пристап до информации од јавен карактер од државните институции и општини во Македонија и надлежност на Kомисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер.
  Главна цел на проектот е да се зголеми нивото на пристап до информации за лицата со попреченост во општините и локалната јавна администрација, како и прилагодување на општинските веб-страници за лица со различни видови на попреченост. За целите на оваа обука, развиен е прирачник и видео за тоа како лицата со попреченост можат да пристапат до информации од јавен карактер.
  Проектот „Достапни јавни информации за лица со попреченост” е имплементиран од Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА Куманово во соработка со ТВ Плус Куманово во рамките на проектот „Одговорност, технологија и мрежа на институционална отвореност во Југоисточна Европа“.

   

   


  По повод 74 години од смртта на  народниот херој Христијан Тодоровски Карпош, делегација од Општина Крива Паланка предводена од претседателот на Совет Изабела Павловска, денеска положи свежо цвеќе на бистата која се наоѓа на  ул. Херој Карпош во Крива Паланка.

  Присутните со едноминутно молчење му оддадоа почит на херојот, но и на сите загинати во различни периоди од македонската историја.
   

  Градоначалникот на oпштина Крива Паланка, Борјанчо Мицевски, денес оствари  средба со претставници на фирмата Џонсон и Филип ДОО и потенцијални инвеститори од Р Бугарија.

  На средбата стана збор за можностите за рестарирање на кланицата, како и за инвестиции во областа на земјоделието и сточарството во општината и регионот. Активностите се во насока на спроведување на аграрните политики на Владата на Р. Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кои на земјоделците им се овозможува: поволен пристап до кредити, покривање на дел од трошоците за набавка на сточен фонд, подигање на насади и култури, како и субвенционирање на земјоделското производство. Рестартирањето на кланицата во Крива Паланка претставува само еден мал дел од можностите со кои може да се подобри социо-економската состојба во општината и индиректно да се стимулираат поддршката и развојот на дополнителни дејности.