logo
 • Видео Информации

 • Видео пренос од седници на Совет

 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на општински признанија и награди, Одборот за доделување награди и признанија на Општината Крива Паланка, на 1-та седница одржана на 19.09.2018 година одлучи да распише

  К О Н К У Р С
  за доделување на наградите „8-ми Октомври“, „Почесен граѓанин на Крива Паланка“ и „Признание за особени постигнувања и придонес за развојот и афирмацијата на Општина Крива Паланка“ за 2018 година


  Општина Крива Паланка објавува ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 за вработување на  неопределено работно време на овластени службеници во областа  на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

  ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2018 за вработување на неопределено работно време на овластени службеници во областа  на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

  Пријава за вработување по јавен оглас 


  Ги известуваме учениците и студентите кои користат стипендии за талентирани ученици и студенти од Oпштина Крива Паланка, согласно потпишаните договори треба да го почитуваат член 5 од истиот, а корисниците на субвенциониран превоз согласно потпишаниот договор со АД Пролетер треба да ги почитуваат условите за користење на превоз и да ги достават соодветните документи за продолжување.

  Соодветната документација треба да ја достават до Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија.  Во рамките на Европската недела на мобилност од 16 – 22 септември, Општина Крива Паланка се вклучува во настанот „Комбинирај и движи се“ и истиот ќе се одбележи на 21. 09 2018 година од 12 до 14 часот. Овој ден ќе биде Ден без автомобили, кога традиционално кај нас, а и во светот, се затвора сообраќајот на една или повеќе фреквентни сообраќајници и истите се резервираат за велосипедисти, пешаци или за јавниот транспорт. На тој начин се упатува силна порака дека со мудро одбирање на начинот на секојдневен транспорт го заштедуваме домашниот буџет, го подобруваме нашето здравје, го намалуваме загадувањето и ја заштитуваме животната средина.

  За таа цел Општина Крива Паланка организира  настан на кој заинтересирани граѓани ќе земат учество и со своите велосипеди ќе ја поминат предвидената рута. Почетокот на рутата е предвидена да биде од градскиот плоштад каде учесниците ќе се движат по улицата Свети Јоаким Осоговски до Мотел Македонија, каде што повторно се вклучуваат на улицата Свети Јоаким Осоговски и како крај  на рутата е предвиден  градскиот плоштад. 

  За успешно спроведување на овој настан Општина Крива Паланка се обраќа до Вас  да земете активно учество манифестацијата.

  Вклучено во овој настан е и Министерството за животна средина и просторно планирање, а додека партнери во активностите се Делегацијата на ЕУ во РМ и ЕУ Инфо центарот во Скопје.

  Сите заинтересирани да се јават на плоштад 30 минути пред почетокот на манифестацијата со велосипед.


  Јубилејни награди по повод десетгодишнината на фестивалот им беа врачени на доајенот на македонското актерство, Милица Стојанова, Страшо Милошевски, актер и девет години уметнички директор на фестивалот, Гоце Ристовски, драмски критичар, новинар, публицист, драматург, Антонито Давитковски, координатор на проектот, Стојанче Величковски, автор на фестивалските плакати, фотограф и уметник и на водителот и афирматор на фестивалот, Жаклина Цветковска.

  Актерската дива по потекло од Крива Паланка, Милица Стојанова, присутните ги почести со краток монолог во знак на благодарност за прзнанијата на сите добитници.

   -Убавината на театарот не е само тоа што, како велат, живот значи, туку и во неповторливоста на мигот на изведбата, миг на уметноста кој ја надживува вечноста.  А актерот е тоа величество на театарот кој со неговата скромност, почитуван колку што е во ова наше општество, зашто според мене, театарот не е на тоа рамниште кое го заслужува, не му значат ниту финансиите, ниту наградите и останати признанија, туку живее само за аплаузот и тоа е таа убавина и таа човечност која живее во сите вас, овде присутни и во сите актери – рече Борјанчо Мицевски, градоначалник на Крива Паланка, прогласувајќи го за отворено десеттото јубилејно издание на фестивалот. 

  Тој се заблагодари на сите заслужни за досегашниот добар тек и раст на фестивалот во деценијата зад нас и посака фестивалот да слави стотици јубилеи. 

  Фестивалот ќе трае седум дена, а ќе настапат девет театраски куќи и актерски ансамбли од Бугарија, Хрватска, Србија и Македонија.


  Во рамки на работилницата, организирана од страна на Здружението за промоција и развој на инклузивно општество – ИНКЛУЗИВА, на тема „Референдум за сите“ на која што беа презентирани активностите во насока на подобрување на можностите за остварување на гласачкото право на лицата со попреченост, кои што Здружението ги презема во пресрет на претстојниот референдум, претставниците на Здружението доделија признание на градоначалникот на општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски за најдобро адаптирана интернет страница за лица со попреченост .

  Градоначалникот Мицевски упати благодарност за признанието и ја изрази својата поддршка за иницијативата преземена од страна на Здружението Инклузива при што ја нагласи придобивката од интеграцијата на Македонија во Европската Унија од аспект на социјалната заштита и унапредувањето на инклузијата на лицата со попреченост во општеството.

   


  Денеска во општина Крива Паланка, преку Програмата за зачувување на природата во Македонија – проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), се одржа работилница на тема „Креирање визија за Осогово – идно заштитено подрачје“.

  Целта на работилницата е локалното население и засегнатите страни да се информираат за активностите поврзани со процесот за прогласување на Осогово како идно заштитено подрачје и да се вклучат во креирањето заедничка визија за Осоговскиот регион.

  – Програмата за зачувување на природата во Македонија не ги гледа чисто конзервациските аспекти за зачувување на природата, туку е со пристап за одржливо искористување на природните ресурси и промоција на ваквиот начин на искористување во развој и поддршка на локалниот социоекономски развој на заедниците – рече Марјана Шушлевска, тим-лидер на Програмата за зачувување на природата во Македонија.

  Градоначалникот на општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски ја отвори работилницата и истакна дека заштитата на природата е важна како и благосостојбата на локалното население и од тој аспект нагласи дека заштититените зони не треба да претставуваат пречка за социо-економскиот развој на општината и реализација на развојните планови и проекти.

  Тој истакна дека покрај природните вредности овој регион е богат и со културни и традиционални вредности кои треба да се зачуваат.

  На работилницата организирана од Македонското еколошко друштво учествуваа претставници од месното население и граѓанскиот сектор.

  Работилница за креирање на заедничка визија за Осоговскиот регион се одржа и на Пониква за општините Пробиштип, Кочани и Македонска Каменица .

  Дел од Осоговските планини се предвидува да бидат заштитени во категоријата заштитен предел.

   

   


  Градоначалникот Борјанчо Мицевски оствари средба со претставници на Културно уметничкото здружение „Фолклористи” кое успешно ја претстави македонската култура како и општина Крива Паланка на Меѓународниот фолклорен фестивал кој се одржа во Бурса, Р.Турција, во периодот од 04 до 10 септември. Во голема конкуренција  и многубројни учесници,  КУЗ „Фолклористи“ од страна на специјалното жири на фестивалот доби награда за „Најдобар сценски настап и драматичност во изведбата”.

  Благодарение на прекрасните изведби и љубовта прикажана кон фолклорот од страна на членовите на друштвото, започната е успешна соработка со екипи од Турција, Србија и Грузија, а веќе се добиени и покани за наредната година за натпревари во Турција и Грција.

  Се надеваме дека успесите ќе продолжат и дека успешно ќе биде претставена општината Крива Паланка преку Културно уметничкото здружение „Фолклористи“.


  Почитувани,

  Ве информираме дека на 22 и 23.09.2018 година се организира турнир во тенис Крива Паланка-Ранковце опен на тениските игралишта во Крива Паланка и Ранковце.

  Ги повикуваме сите заинтересирани да ја споделат оваа информација и да ја искористат можноста да се пријават на овој турнир најдоцна до 21.09.2018.

  Побрзајте, пријавете се, бројот е ограничен на максимум 32 играча. За сите подетални информации и пријавувања можете да ги контактирате:

  Горан Станковски на тел.075 209-716

  Игор Петровски на тел.070 264-702


  Големина на фонт
  Контраст