logo
 • Видео Информации

  • Една година отворена општина – Една година за граѓаните на Крива Паланка
   Една година отворена општина – Една година за граѓаните на Крива Паланка
  • Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски 2018
   Меѓународен фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски 2018
  • Интензивирање на инвестициите и можностите за бизнис заедницата во Крива Паланка
   Интензивирање на инвестициите и можностите за бизнис заедницата во Крива Паланка
  • „Место каде минатото се сретнува со иднината“ манифестација во чест на Денот на Европа
   „Место каде минатото се сретнува со иднината“ манифестација во чест на Денот на Европа
 • Видео пренос од седници на Совет

  • 15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (втор дел)
   15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (втор дел)
  • 15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (прв дел)
   15. седница на Совет на Општина Крива Паланка (прв дел)
  • Свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка
   Свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка
  • 14. седница на Совет на Општина Крива Паланка (втор дел)
   14. седница на Совет на Општина Крива Паланка (втор дел)
 • Врз основа на Правилникот за условите, критериумите и правилата за субвенциониран превоз на студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.15/2017  од 28.12.2017 година) Општина Крива Паланка објавува

  КОНКУРС
  ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН ПРЕВОЗ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ НА ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ ВО ШТИП И СКОПЈЕ, А СЕ ЖИТЕЛИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

   Општина Крива Паланка за 2018 година субвенционира превоз на

  • 10 (десет) студенти кои студираат на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија
  • Субвенционирањето е со два повратни месечни билети со превоз од АДПТУТ „Пролетер“ АД с. Конопница Крива Паланка

  Услови за доделување на субвенции

  Право на субвенција имаат студентите кои се запишани на Државните Универзитети во Штип и Скопје во Република Македонија и ги исполнуваат следните услови:

  – Општи услови за студенти :

  1. да се жители на општина Крива Паланка
  2. да се редовни студенти
  3. да не повторувале година во текот на студирањето
  4. да се државјани на Република Македонија
  5. во предвид ќе бидат земени апликациите на студенти деца на самохран родител, студенти деца на невработени родители, студенти деца без родители и родителска грижа, студенти деца со посебни потреби и студенти деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија
  6. да не се постари од 25 години

  Критериуми за доделување на субвенции се

  1. Постигнат успех од претходните студиски години од најмалку 8,5
  2. Материјални можности на студентите  и нивното потесно семејство

  Потребни документи за учество на конкурсот

  (Потребни обрасци)

  1. Евидентен лист пополнет од апликантите до комисијата
  2. Потврда за редовен студент
  3. Уверение со број на предвидени и  положени испити од претходни години
  4.  Потврда од плата/чек од пензија за татко/мајка или старател за исплатена плата за последни три месеца, за невработените потврда од Агенција за вработување на Република Македонија дека се невработени или примат/не примат паричен надоместок, додека за другите членови на семејството брат/сестра доколку се ученици или студенти потврда од училиште или факултет
  5. Документ за кандидати-студенти без родители и родителска грижа и студенти кои се категоризирани како лица со посебни потреби
  6. Изјава за семејна положба
  7. Изјава за точни податоци во приложена документација
  8. Изјава за користење на лични податоци
  9. Копија од државјанство на РМ

  Место и рок на поднесување на документи

  Потребните документи се доставуваат до Општина Крива Паланка

  Рокот на поднесување на документи е 01.02.2018 до 28.02.2018 година

  • При поднесување на документи кандидатите потребно е со себе да носат и индекс.
  • Потребните обрасци може да се набават во Општина Крива Паланка или на веб страницата на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Некомплетни ненавремено доставени документи и документите доставени по пошта нема да се разгледуваат.
  • Резултатите ќе бидат објавени во рок од 8 (осум) дена од денот на завршување на конкурсот
  • Резултатите ќе бидат објавени на огласна табла во општина Крива Паланка и на веб страната на општината www.krivapalanka.gov.mk
  • Незадоволните кандидати имат право на приговор во рок од 3 (три) дена од денот на објавувањето на резултатите.
  • Поблиски информации може да се добијат директно во канцеларијата на комисијата или на телефон 031/372-130  076/337-446   070/607-543.

             ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
  Градоначалник
  Борјанчо Мицевски


  Општина Крива Паланка објавува ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2018 за вработување на неопределено работно време на овластено службено лице во областа на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

  ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2018 за вработување на неопределено работно време на овластено службено лице во областа на безбедноста во Територијалната противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

  Пријава за вработување по јавен оглас


  Општина Крива Паланка започна со  градежните активности за асфалтирање на патниот правец кон с.Трново во должина од 500м.

  Активноста се реализира преку Центарот за развој на североисточниот плански регион, и е дел од  третата фаза од проектот насловен како „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточен плански регион“.

  Изведувач на градежните работи е фирмата Стоименов ДООЕЛ од Кочани.


  Во просториите на ИО Наум Наумовски Борче – Крива Паланка, денес се одбележа 58-годишнината од формирањето на одредот и по тој повод беше пуштен во употреба и првиот Извиднички музеј во државата.

  Извиднички одред Наум Наумовски Борче е формиран во 1960 од страна на група ентузијасти. Целата на здружението е да допринесе во развојот на младите, во изградбата на млада и одговорна личност преку достигнувањето на нивните потполни психовизички, интелектуални, духовни и општествени можности, како поединци и одговорни граѓани, членови на локалната и пошироката меѓународна заедница. Благодарение на залагањето и посветената работа на сите поранешни старешини, ветерани, но и сегашни членови, одредот во досегашниот период, има реализирано мноштво на акции и проекти.

  Игор Анѓеловски и старешината на одредот, Свете Милановски, ги поздравија сите гости и присутни и се заблагодарија за прусиството на отварањето на првиот Извиднички музеј од ваков тип во Р. Македонија.

  -Овој настан е значаен показател за желбата на извидничкиот одред, да низ едно уметничко и културно изразување, испрати јасна порака за силата и визијата на извидничкиот дух, за важноста на неговото постоење и придонесот во неговата афирмација, рече Анѓеловски.

  Во ова обраќање на пруситните им беше претставена и идејата и иницијативата за оформувањето на извидничкиот музеј, како и активностите на сите поранешни и сегашни членови и старешини во процесот на  оформувањето на ваков тип на музеј.

  Беше упатена и благодарност до сите локални и национални чинители кои веруваат во програма на извидниците и се подржувачи на нивните  иницијативи и активности.

  На градоначалникот Борјанчо Мицевски му беше врачена Благодарница за поддршката и соработката на Општина Крива Паланка.  Во оваа пригода градиначалникот им упати  честитки  за она што во изминатиот период го правеле и што сега го прават членовите и старешините на извидничкиот одред и воедно упати надеж, дека со заеднички сили ќе градиме едно сигурно и креативно место за младите, каде што ќе имаме многу поголем број на членови и подржувачи на сите активности на одредот.

  -Секогаш кога се наоѓам во опкружување на млади и успешни луѓе, како што денес се членовите на ИО Наум Наумовски Борче, кои несебично учествуваа во оформувањето на првиот Извиднички музеј и се дел од чествувањето на 58-годишнината од формирањето на одредот, верувајте дека чувствувам огромна радост и задоволство од еланот и желбата на овие млади луѓе, да дадат свој допринос и да прават нешто корисно за заедницата и општеството во кое живееме. Извидничкиот одред Наум Наумовски Борче, е еден од ретките кој ума успешна реализација на мноштво акции и проекти корисни за заедницата и ние како општина го препознавме тоа и финансиски го поддржавме одредот во реализација на свој проект, кој беше аплициран по Јавен повик за поддршка на здруженија и фондации. Општината ќе продолжи и понатаму да иницира и да ги поддржува активностите на здруженијата  кои се од наш заеднички интерес, а со кои сите ние заедно ќе можеме да се гордееме, изјави Мицевски.


  Во насока на зголемување на транспарентноста и овозможување на пристап до информациите за работењето на Општинта до сите граѓани, Општина Крива Паланка започна со издавање на Општински информатор -гласило на Општина Крива Паланка. Општинскиот информатор излегува еднаш месечно, а досега се издаден два броја за месец септември и октомври.

  Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а може да се регистрираат и за добивање на неделен билтен во електронска форма на нивната меил адреса. Регистрацијата се прави преку формата Пријава за е-билтен која се наоѓа на почетната страна на www.krivapalanka.gov.mk.

  Информатор за септември

  Информатор за септември

  Информатор за октомври

  Информатор за октомври

   


  Градоначалникот на општина Крива Паланка Борјанчо Мицевски, денеска на прес-конференција презентираше резиме за сработеното во првата година од мандатот и ги најави проектите за наредниот период.

  Со својата транспарентна, чесна, одговорна и посветена работа градоначалникот Мицевски, првичениот перод од мандатот го посвети на скенирање на состојбите, поставување на здрава и цврста основа за градење на подобра иднина за сите нас.

  Изминатата 2018 година за општина Крива Паланка беше плодна, исполнета со многу работа и со бројни постигнати резултати.

  Една година отворена општина – Една година за граѓаните на Крива Паланка

   


  На ден 08.11.2018 г.во општинската сала за состаноци во Крива Паланка се оддржа работен состанок на Локалниот совет за превенција.

  Работниот состанок беше организиран со тема: Превенирање на малолетничкото престапништво со елементи на насилство, за подрачје на Општина Крива Паланка.

  Градоначалнико Борјанчо Мицевски имаше свое воведно излагење пред присутните во кое истакна дека Општина Крива Паланка, како дел од надлежните институции кои ја третираат оваа проблематика, се вклучува во реализација на активности кои се во насока на превенција на малолетничко престапништво. Мицевски ја нагласи и потребата од зголемена меѓусебна/меѓуресорска соработка во насока на континуирано следење на новите трендови на младите и вложување на сопствени ресурси за изнаоѓање начини и реализирање  на конкретни активности за општествена оодговорност на младите, а со цел да влијаеме во превенирање на малолетничкиот криминалитет.

  На состанокот свое обраќање имаше и командирот на ПС ОН Крива Паланка, Дејан Маринковски, која даде извештај за состојбата на подрачјето на општината, а во вркска со прекршоците, кривичните дела и други настани во кои се вклучени малолетници како сторители или како жртви.

  Исто така свое обраќање на темата имаше и претставник на Отсекот за превенција при СВР Куманово.

   

   


  Во текот на вчерашниот ден Здружението за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА, во општина Штип организираше тркалезна маса на тема „Пристап до јавни информации за лицата со попреченост во општините во источниот регион на Р.Македонија“, на која присуствуваа и претставници од општина Крива Паланка.

  На работтниот состанок, беа презентирани активностите на проектот на ЗГ Инклузива „Пристапни и достапни- јавни информации и услуги“ кој најпрво се имплементираше во општините од североисточниот регион, а главна цел на овој проект е зголемување на инклузивноста во ситемот на Р.Макединија и создавање на услови во локалните институции за отчетни, ефикасни и пристапни услуги за граѓаните со попреченост.

  Како најдобри практики во имплементација на овој проект во општините од североисточниот регион беа изнесени искуствата на Крива Паланка и Куманово.

  Општина Крива Паланка во насока на подобрување на пристапноста до информациите од јавен карактер  за лицата со попреченост воведе модул за веб пристапност на официјалната страна на општината www.krivapalanka.gov.mk

  Модулот содржи алатки за промена на големината на фонтот, прилагодување на бојата на контрастот и на линковите во зависност од потребите на корисниците како и исклучување на анимациите кои кај одредени лица може да предизвикат фотоепилептични напади.  

  Општина Крива Паланка ќе продолжи и понатаму во насока на исполнување на W3C стандардите за пристапност на веб страните, а со цел обезбедување задоволителен пристап за лицата со попреченост.

  Проектот „Пристапни и достапни јавни информации и услуги“ е дел од грантовата шема во рамки на проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации”, имплементиран од „Фондација Отворено општество – Македонија” (ФООМ) и „ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии”, а финансиски поддржан од Европската унија.

   

   


  Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 16-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 12.11.2018 година (понеделник  ) во 14,00 часот.

  Дневен ред:

  Усвојување на записник од 15-та седница

  1. Предлог – Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот  на Општина Крива Паланка  за  К1 ,К2 и К3  зa  II квартал зa 2018  – Крива Палнака;
  2. Предлог – Решение за разрешување член на Управниот Одбор на ЈП “КАЛИН КАМЕН“ – Крива Паланка;
  3. Предлог – Решение за именување член на Управниот Одбор на ЈП “КАЛИН КАМЕН“  – Крива Паланка;
  4. Предлог – Решение за разрешување член на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
  5. Предлог – Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
  6. Предлог – Решение за разрешување на членови на Управниот Одбор на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
  7. Предлог – Решение за именување на членови на Управен Одбор на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка;
  8. Предлог-Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма на назначување на ликвидатор на Заедничко јавно претпријатие  за управување  со отпад во Североисточниот плански регион  ЕКО-ЗОНА Куманово ;
  9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2554 во К.О Мождивјак, Општина Крива Паланка;
  10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.7810 во К.О. Конопница Општина Крива Паланка;
  11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр.745 во  К.О. Лозаново, Општина Крива Паланка;
  12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 1808 во  К.О. Дурачка Река, Општина Крива Паланка;
  13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 6742  во  К.О. Крива Паланка  , Општина Крива Паланка;
  14. Предлог–Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр.1517 и дел од к.п.бр.1519 во  К.О. Подржи коњ, Општина Крива Паланка ;
  15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 77 во  К.О.  Мождивјак, Општина Крива Паланка;
  16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 7570 во  К.О. Конопница , Општина Крива Паланка;
  17. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект;
  18. Предлог Одлука за намера за домашно долгорочно задолжување  во рамки на Проектот за подобрување  на општинските услуги  МСИП 02/2018;
  19. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект ;
  20. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата;
  21. Предлог –Решение за именување членови на Општински совет за превенција на детско престапништво во Општина Крива Паланка;
  22. Советнички прашања.       

                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                                      Претседател,

                                                                                                          Изабела Павловска , с.р.


  Денес во кабинетот на градоначалникот г.Борјанчо Мицевски, осум нови стипендисти-талентирани ученици и студенти и осум стипендисти талентирани спортисти ги потпишаа своите договори за стипендија со давателот на стипендија Општина Крива Паланка.

  Стипендиите се доделени врз  основа на распишаниот  Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици и студенти за учебната 2018/2019 година и распишаниот Конкурс за доделување на стипендии за спортисти-ученици од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Р.Македонија за учебната 2018/2019 година. Стипендиите се во висина од 3.000 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) месеци во годината. Осум нови талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти и осум нови талентирани спортисти се здобија со право на користење на истата. Од претходните учебни години право на продолжување на стипендии остварија вкупно тринаесет стипендист.

  Исто така општината врз основа на распишаниот Конкурс за субвенциониран превоз и согласно склучениот Меморандум за соработка со АДПТУ „Пролетер“ додели и субвенција за четири студенти кои студираат на државните универзитети во Скопје. Субвенционирањето е со два повратни месечни билети за тековната студиска година со можност истите да продолжат да ги користат субвенциите и во наредната година врз основа на исполнетост на одредени услови.Од претходната година правото на продолжување на субвенција остварија двајца студенти.

  Градоначалникот нагласи дека ова е само еден мал стимул и поттик за оствaрување на успеси и резултати во нивниот понатамошен живот.

  – Продолжете со Вашите успеси во понатамошниот живот, и кога не ги очекувате тие ќе си дојдат тогаш кога ќе ви  бидат најпотребни во животот.

  – Сепак горд сум на Вас што Ве гледам како еден мал тим, кој за постигнатите успеси добива награди, и ќе продолжите да ја претставувате нашата општина и понатаму со Вашите постигнати резултати. Ми претставува голема чест и задоволство што денеска Ве имам вас како гости. Ви посакувам многу успеси, здравје и среќа  во   секој момент од Вашиот живот, рече Мицевски.

                      

   


  Во текот на денешниот ден, 01.11.2018 год.  во општина Крива Паланка се оддржа јавна расправа по предлог  Програмата за активностите на општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2019 година.

  На јавната расправа, покрај претставниците од локалната самоурава, присуствуваа и претставници од локалните установи од областа на културата, здруженија на граѓани и други заинтересирани граѓани и субјекти.

  На јавната расправа се дебатираше по активностите од Предлог- програмата за културата и културните манифестации за 2019 год. како и за предлози и сугестии за подобрување и унапредување на веќе постоечките културни манифестации и за воведување на нови. Сите коментари од присутните на јавната расправа се нотирани, како  и нивните предлози и идеи, и во наредниот период ќе бидат разгледани и анализирани од страна на изготвувачите на Програмата.

  Градоначалникот Борјанчо Мицевски, се заблагодари за присуството и соработката на присутните и даде свои видувања и предлози  во која насока треба да се движиме во креирањето на културната мапа на општината. Во тој контекст Мицевски ги изнесе идеите за можните начини за оддавање почит и одбележувавање на значајни настани и познати личности од општината и регионот, организирање на автентични манифестации за промоција на традиционалната кујна, колоритот и спецификите на народните носии, како и манифестација за иселениците од овој крај и личности кои успешно и достојно ја претставуваат државата надвор од нашите граници.

  Целта на јавната расправа по Предлог- програмата за култура и културни манифестации, е да се зголеми вклученоста на граѓанското општество и независниот културен сектор во концептот на демократизација и децентрализација на културата, а  во насока на воспоставување на поорганизиран пристап во реализација на културните манифестации, како и унапредувањето на дијалогот помеѓу институционалните и вон-институционалните чинители во процесот на креирање на културниот живот во општината.

   


  Големина на фонт
  Контраст