logo

Соопштенија

Покана за свечена седница на Советот на Општина Крива Паланка

По повод 8-ми Октомври, Денот на ослободувањето на Крива Паланка, Градоначалникот на oпштина Крива Паланка Ве поканува на СВЕЧЕНА СЕДНИЦА на Советот на Општина Крива Паланка на 6-ти октомври 2016…

Соопштение за спроведување национална кампања за влијанието на климатските промени врз земјоделството

Почитувани, Центарот за Еколошка Демократија Флорозон од Скопје во соработка со Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на РМ ја започнува кампањата за адаптација на земјоделството кон климатските промени…

Дневен ред на 36-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве…

Повик за понуди за изградба на локален пат во во с.Конопница спој со А-2 , реконструкција на локален патен правец Крива Паланка –с.Конопница локација м.Стамболици –м.Кула-м.Црква и изградба на дел од пристапна улица Ацо Шопов н.м.Лозаново крак

Општина Крива Паланка ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на локален пат во во с.Конопница спој со А-2 , Реконструкција…

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на општината Крива Паланка за 2016 година

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16) Градоначалникот на општината Крива Паланка го донесува следното СООПШТЕНИЕ…

Јавен оглас за вработување на 2 (две) помошнотехнички лица на неопределено време во Општина Крива Паланка

Општина Крива Паланка објавува ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2016 за вработување на 2 (две) помошнотехнички лица на неопределено време. ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2016 за вработување на 2 (две) помошнотехнички…

Конкурс за доделување на наградата „8-ми Октомври“ на Општина Крива Планка во 2016 година

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на општински признанија и награди,  Одборот за доделување награди и признанија на општината Крива Паланка, на…

Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици и студенти за учебната 2016/2017 година

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Крива Паланка бр.09-2245/37 од 18.08.2016  година Општина Крива Паланка распишува КОНКУРС За доделување на стипендии за талентирани…

Известување за граѓаните за привремен граничен премин кај с.Огут

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека поради чествувањето на празникот 8 Септември, Ден на независноста на Република Македонија, на 08.09.2016 (четврток) државната граница ќе биде отворена кај граничен камен 12 помеѓу…

Повик за понуди – Регулација на дел од Белевски дол

Повик за понуди- регулација_на_Белевски дол