logo

Соопштенија

Дневен ред на 20-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива…

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за изградба на базна станица во КО Метежево

Врз основа на член 35 став 3 и член 46 став 9 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),…

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец јануари

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец јануари. Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а може да се…

Јавен повик за организирање на волонтерска работа и ангажирање на волонтери во Општина Крива Паланка

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), а во врска со член 6 став 1 алинеја 5…

Јавен повик за финансирање на проектни активности на здруженија и фондации со седиште во општина Крива Паланка

Врз основа на Законот за здруженија на фондации (Службен весник на РМ бр. 52/2010,135/11и 55/16) и Програмата за поддршка на здруженија и фондации  бр. 09–3762/19,06.12.2018г. (Службен гласник на Општина Крива…

Одлука за усвојување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска подршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени…

Дневен ред на 19-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива…

Структура на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2019 година е проектиран на 327 милиони 36 илјади и 449 денари. При креирање на буџетот почитувани се начелата на: економичност, рационалност во трошењето…

Одлука и формулар за неспроведување на стартегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД за изградба на базна станица на дел од к.п. бр. 3156/1 во м.в. Стража, КО Метежево, општина Крива Паланка Одлука…

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец декември

Излезе од печат новиот број на Општинскиот информатор за месец декември. Сите информации со подетална содржина граѓаните може да ги најдата на веб страната на општината, а може да се…

Големина на фонт
Контраст