Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација по втор пат на УПВНМ за изградба на Б5.1-хотелски комплекс, А4.1-згради со апартмани и студија, А4.3 викенд куќи на КП483/1, КП483/2, дел од КП483/3, КП485/8, КП485/9, КП485/10, дел од КП485/1, дел од  KП487/1, дел од КП5408 КО Б`с и КО Кркља Општина Крива Паланка

Врз основа на  член 29 и член 50 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20) градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е
За организирање на јавна анкета и  јавна презентација по втор пат на УПВНМ за изградба на Б5.1-хотелски комплекс, А4.1-згради со апартмани и студија, А4.3 викенд куќи на КП483/1, КП483/2, дел од КП483/3, КП485/8, КП485/9, КП485/10, дел од КП485/1, дел од  KП487/1, дел од КП5408 КО Б`с и КО Кркља Општина Крива Паланка

Јавната анкета по втор пат за горенаведениот план ќе се одржи од 22.02.2023 година до 07.03.2023 година секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот во просториите на Одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина при општината Крива Паланка.

Урбанистички план за вон населено место за изградба на Б5.1-хотелски комплекс, А4.1-згради со апартмани и студија, А4.3 викенд куќи на КП483/1, КП483/2, дел од КП483/3, КП485/8, КП485/9, КП485/10, дел од КП485/1, дел од КП487/1, дел од КП5408 КО Б`с и КО Кркља Општина Крива Паланка ќе биде изложен на печатени плакати и соопштенија во и околу планскиот опфат и на информациските табли на општаната Крива Паланка, во информацискиот систем е-урбанизам и во просториите на општината Крива Паланка.

Јавната презентација по втор пат за Урбанистички план за вон населено место за изградба на Б5.1-хотелски комплекс, А4.1-згради со апартмани и студија, А4.3 викенд куќи на КП483/1, КП483/2, дел од КП483/3, КП485/8, КП485/9, КП485/10, дел од КП485/1, дел од КП487/1, дел од КП5408 КО Б`с и КО Кркља Општина Крива Паланка ќе се одржи на ден 03.03.2023 година со почеток во 09,00 часот во големата сала на општината Крива Паланка.

Планскиот опфат кое е предмет на уредување на Урбанистички план за вон населено место за изградба на Б5.1-хотелски комплекс, А4.1-згради со апартмани и студија, А4.3 викенд куќи на КП483/1, КП483/2, дел од КП483/3, КП485/8, КП485/9, КП485/10, дел од КП485/1, дел од КП487/1, дел од КП5408 КО Б`с и КО Кркља Општина Крива Паланка зафаќа површина од 1,283ха (12.834,00м2) и неговата местоположба е ограничена на површина на КП483/1, КП483/2, дел од КП483/3, КП485/8, КП485/9, КП485/10, дел од КП485/1, дел од КП487/1, дел од КП5408 КО Б`с и КО Кркља Општина Крива Паланка, во делот на локалитетот „Ловечка куќа“.

Анкетните листови за учество во јавната анкета се наоѓаат во архивата на општината Крива Паланка и во горенаведениот рок заинтересираните правни и физички лица можат да достават писмени забелешки преку анкетните листови или забелешки во електронска форма преку информацискиот систем на е-урбанизам.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Сашко Митовски

УПВНМ за изградба на Б5.1-хотелски комплекс, А4.1-згради со апартмани и студија А4.3-викенд куќи (к.п.483/1, к.п.483/2, к.п.483/3, к.п.485/8, к.п.485/9, к.п.485/10, дел к.п.485/1, дел к.п.487/1 дел к.п.5408) КО Б’С и КО Крќља Општина Крива Паланка

 

 

Големина на фонт
Контраст