Известување – Задолжителни граѓански обврски во состојба на зимски услови

Сооглед на најавите за врнежи на снег во наредните денови, надлежните служби на Општина Крива Паланка ги известуваат граѓаните за одредени задолжителни обврски во состојба на зимски услови и тоа :

Како прво со цел навремено, непречено и целосно чистење на снегот и ледот од коловозните површини на улиците во населбите, се молат граѓаните во рок од 24 часа од објавата на оваа известување , да ги отстранат паркираните возила по улиците односно истите да се паркираат надвор од коловозните и тротоарските површини.

Комунално редарските служби од општината ќе спроведуваат вонредни теренски контроли по улиците и ќе ги забележуваат неотстранетите возила од коловозните и тротоарските површини и против несовесните сопственици кои нема да го почитуваат оваа известување ќе превземат соодветни законски мерки .

Исто така се потсетуваат сите правни и физички лица , сопственици или корисници на деловни објекти на подрачјето на општина Крива Паланка , дека во услови на снежни врнежи се должни веднаш да го чистат снегот и ледот пред нивните објекти со цел да се обезбеди непречен пристап до истите..

Отстранувањето на снегот и ледот од јавните површини пред деловни објекти е согласно членот 22 од Законот за јавна чистота и член 383 од Одлуката за комунален ред и нејзино спроведување на подрачјето на општината Крива Паланка.

И во овој случај доколку сопствениците или корисниците на деловните и други објекти не го исчистат снегот и ледот пред нивните објекти , надлежните комунално редарски и инспекциски служби ќе ги превземат соодветните предвидени законски мерки.

Почитувани сограѓани уште еднаш Ве замолуваме да ги почитувате наведените известувања и со тоа покажете поголема општествена одговорност бидејки е од заеднички интерес улиците и тротоарите да бидат проодни за сите нас.

                                                                              Општина Крива Паланка

 

 

 

 

 

Големина на фонт
Контраст