Дневен ред на 20-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 20-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.01.2023 година (понеделник ) во 12,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од 17,  18 и 19  седница

 1. Предлог- Одлука за усвојување на годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2022 година ;
 2. Предлог – Одлука за доделување на еднократна парична помош на матуранти запишани во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка во учебната 2022/2023 година ;
 3. Предлог-Правилник за уредување на условите ,начинот и постапката за користење на финансиски сретства од Буџетот на Општина Крива паланка  за субвенционирање  на студенти  жители на Општина Крива паланка за купување на дигитален уред ;
 4. Предлог Одлука за определување на максимален износ на финансиски средства за доделување на поединечна субвенција за студенти за купен дигитален уред за учебната/академската 2022 – 2023 година;
 5. Предлог- Правилник за уредување на условите ,начинот и постапката за користење на финансиски сретства од Буџетот на Општина Крива паланка  за субвенционирање  на млади невработени лица   жители на Општина Крива паланка за купување на дигитален уред ;
 6. Предлог-Одлука за определување на максимален број на субвенции и максимален износ на средства за доделување на поединечна субвенција за млади невработени лица жители на Општина Крива Паланка за купување на дигитален уред за 2023 година;
 7. Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот од пописната комисија за извршениот редовен годишен попис на средтвата со состојба на ден 31.12.2022 година;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на измената на годишниот план за вработување за 2023 година на ЛУ Градски Музеј Крива Паланка ;
 9. Предлог – Одлука за преотстапување на право на трајно користење на движни ствари без надоместок на ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка – објект „Поточиња“;
 10. Предлог- Одлука за кофинансирање на проект „Изградба на дополнителна линија од канализациона мрежа за отпадни води во н.м. Мождивњак“во Општина Крива Паланка;
 11. Предлог-Одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците Порој „Бабин Дол“, „Дол Житен Склад“, „Дол Грамаѓе 4“ и „Ицев Дол“во градот Крива Паланка опфатени со урбанистички планови;
 12. Предлог-Одлука за основање на Јавна општинска установа за сместување на стари лица;
 13. Предлог-Решение за разрешување на член на Управниот Одбор на ЈП „КАЛИН КАМЕН“ – Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за измена на Одлука за формирање на Општински совет за безбедност  на сообраќајот на патиштата во општина Крива Паланка ;
 15. Предлог – Решение за именување на членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Крива Паланка;
 16. Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка ;
 17. Предлог –Одлука за прифаќање на иницијативата за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка
 18. Предлог- СТАТУТАРНА ОДЛУКА  за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за  к.п.бр.6988 во КО Луке, Општина Крива Паланка;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр..131 и дел од к.п.бр.133 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка ;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.7780 и дел од к.п.бр.7781 во КО Конопница, Општина Крива Паланка ;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1543 во КО Узем, Општина Крива Паланка;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.424 во КО Мождивњак, Општина Крива Паланка;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 4300/3 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.7781 и дел од к.п.бр.7780 во КО Конопница, Општина Крива Паланка ;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 1347/1во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 2685/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска , с.р.

Големина на фонт
Контраст