Соопштение за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1,13 – површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 8МВ) на КП5680, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5701, 5703, 5715, 5716, 5719, и 5720 КО Градец, Општина Крива Паланка

Врз основа на член 62 и член 10 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20) и лен 23 од статутот за општината Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/14, 2/18 и 03/19 градоначалникот на Општина Крива Паланка го дава следното

СООПШТЕНИЕ
за организирање на јавен увид на изработен
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1,13 – површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 8МВ) на КП5680, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5701, 5703, 5715, 5716, 5719, и 5720 КО Градец, Општина Крива Паланка

Општина Крива Паланка
Градоначалник
Сашко Митовски

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1,13 – површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште (со моќност од 8МВ) КО Градец, Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст