Соопштение за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП5787, КП4209 и дел од КП4208 (со моќност од 0,8МВ) КО Градец Општина Крива Паланка

Врз основа на член 62 и член 10 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20) и член 23 од Статутот на општината Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/14, 02/18 и 03/19 градоначалникот на Oпштина Крива Паланка го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е
За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП5787, КП4209 и дел од КП4208 (со моќност од 0,8МВ) КО Градец Општина Крива Паланка

Општина Крива Паланка
Градоначалник
Сашко Митовски

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП5787, КП4209 и дел од КП4208 (со моќност од 0,8МВ) КО Градец Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст