Соопштение за организирање на јавен увид на изработен урбанистички проект за линиска инфраструктурна градба за канализациона мрежа, КО Конопница, Општина Крива Паланка

Врз основа на член 62 и член 10 до Законот за урбанистичко планиране („Сл.весник на РСМ” бр.32/20) и член 23 од Статутот на општината Крива Паланка (Сл.гласник на општината Крива Паланка” бр. 08/10, 08/14, 02/18, 03/19, 08/21, 01/23 и 05/23) градоначалникот на Општина Крива Паланка го дава следното

СООПШТЕНИЕ
за организирање на јавен увид на изработен урбанистички проект за линиска инфраструктурна градба за канализациона мрежа, КО Конопница, Општина Крива Паланка

Урбанистички Проект за линиска инфраструктурна градба за канализациона мрежа, КО Конопница, Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст