Да ги поврземе бисерите

Име на проектот ДА ГИ ПОВРЗЕМЕ БИСЕРИТЕ
Програма Србија – Северна Македонија 2016-2020 година според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), распределби 2018, 2019 и 2020 година.
Линк https://connectingpearls.com/en/about-the-connecting-pearls-project/
Водечки партнер Град Лесковац, Р.Србија
Партнер Општина Крива Паланка, Р.С.Македонија
Период на имплементација 01.04.2021 година со времетраење од 18 Месеци
Вкупен буџет 236 444,50
Постигнати резултати
 • Формиран заеднички комитет за следење;
 • Мапирање и анализа на туристички локалитети во прекуграничниот регион;
 • Развиена заедничка база на информации;
 • Работилници на ниво на претставници на заинтересирани страни:
 • Работилница за интегрирано планирање,
 • Работилница за СМАРТ планирање,
 • Работилница за одржливост.
 • Градежни работи од мал обем: Во рамки на проектот во делот на инвестициските активности кои се реализираа во општина Крива Паланка е уредување на пешачка патека од училиштето во с.Станци до локалитет Станечки водопади и од Станечки водопади до локалитет Ловечка куќичка со вкупна должина од 4300 метри како и уредување на просторот околу водопадите.
 • Организирани настани:
 • Зелен викенд во Лесковац, настан од гастрономски и забавен карактер, и
 • Зелен викенд во Крива Паланка настан од спортски карактер.
 • Развиена на заедничка веб платформа;
 • Развиена систем со QR кодови;
 • Развиен, дизајниран и испечатен повеќејазичен туристички водич;
 • Изработени матријали за визибилност;
 • Одржана колаборативна работилница за тур-оператори;
 • Колаборативна работилница за тур-оператори;
 • Работилница за размена и десеминација.

Големина на фонт
Контраст