Земја на легендите

Име на проектот ЗЕМЈА НА ЛЕГЕНДИТЕ
Програма Програма за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија 2016-2020 година според Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), распределби 2018, 2019 и 2020 година.
Буџетска линија(и): BGUE-B2018-22.020401, BGUE-B2019-22.020401, BGUE-B2020-22.020401
Референца: EuropeAid/173818/ID/ACT/Multi
Линк
Водечки партнер Град Лесковац, Р.Србија
Партнер Општина Крива Паланка, Р.С.Македонија
Период на имплементација 18 месеци / 07.06.2023 – 07.12.2024
Вкупен буџет 206610 евра
Постигнати резултати Активности:
Активност 1.1. Почетен состанок на партнери.
Активност 1.2. Состаноци на заедничката управна група.
Активност 1.3. Заедничко управување со проекти и координација
Активност 1.4. Сесии на мрежата за прекугранична соработка со јавно-приватно
Активност 1.5. Мали инвестиции во туристичка инфраструктура на природниот локалитет „Соколица“ во Лесковац
Активност 1.6. Мали инвестиции во туристичка инфраструктура на културно-историскиот локалитет „Градец“ во Крива Паланка
Активност 2.1. Развој на промотивни алатки и комплет за комуникација и видливост на терен
Активност 2.2. Јавно отворање на природниот локалитет „Соколица“ во Лесковац
Активност 2.3. Јавно отворање на културно-историскиот локалитет Градец во Крива Паланка
Активност 2.4. Организација на заедничка изложба на отворено „Земја на легендите“ во градот Лесковац
Активност 2.5. Организација на регионална прекугранична конференција за туризам во Крива Паланка

 

Големина на фонт
Контраст