Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти за учебната 2020/21

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10, 8/2014, 02/18 и 03/19), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-2369/45 од 25.08.2020 година за доделување на стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка, како и Правилникот за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за подршка на млади таленти бр.09-1829/17 од 25.06.2018 година, Општина Крива Паланка објавува

КОНКУРС

за доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Северна Македонија во учебната/студиската 2020/2021 година

Потребни обрасци 

Големина на фонт
Контраст