logo

Слободен пристап до информации

Општина Крива Паланка согласно член 3 од  Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Р.Македонија бр. 13 од 01.02.2006 г.)  е имател на информации од јавен карактер.

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер  за службено лице кое ќе посредува  и ќе укажува помош при остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер  Градоначалникот на  Општина Крива Паланка го назначува лицето:

Лидија Митовска
Општина Крива Паланка
Ул. ,,Св.Јоаким Осоговски” бр. 175
1330 Крива Паланка
Телефон 076 337 445
lmitovska@krivapalanka.gov.mk

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер: www.sinf.gov.mk