Градоначалник

 

Борјанчо Мицевски, роден 14.08.1971 година во Крива Паланка.

Основно и средно образование завршува во родниот град Крива Паланка. По отслужување на воениот рок во 1990/91 година, се запишува на УКИМ – ПМФ. На истиот дипломира во 1996 година. По дипломирањето работи на повеќе работни позиции.

2017 – в.д Директор Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

2009-2017 – член на Совет на Општина Крива Паланка

2007-2017 Работи во Регионален центар за одржлив развој Кратово, каде во периодот од 2006-2014 во два мандата бил и претседател на здружението. Во овој период менаџирал и раководел со околу 30 проекти на локално, регионално, национално и интернационално ниво. Има учествувано во подготовка и издавање на поголем број на промотивни материјали и публикации, меѓу кои и:„Транспарентни општини – задоволни граѓани“, „Прирачник за енергетска ефикасност“, „Кратово – Музеј под отворено небо“, подготовката на ЛЕАП за Општина Крива Паланка, ЛЕАП за Општина Кратово, Истражување и студија за Капацитетот и апсорпционата моќ на Единиците на локална самоуправа на фондови за рамномерен регионален развој, Истражување на поставеноста на Месните самоуправи во процесот на носење на одлуки и поголем број други истражувања и анализи.

2006-2009 Локален координатор на проект „Живеење во мултиетничка средина- граѓани со еднакви права, можности и заштита – Проект на Европска Комисија

2003-2006 Локален координатор на Центарот за поддршка на НВО Кратово – проект на Европска Агенција за Развој

2002-2003 Координатор на „Вавилон центар“ во Крива Паланка – проект на Агенција за млади и спорт

2001-2002 Администратор на официјалната веб страна на Општина Крива Паланка

Стекнати дипломи и сертификати:

Проектен менаџмент, вмрежување и прибирање на финансиски средства- ЕЦМИ; Тренинг за избирачки систем- ИФЕС, Ден Блесингтон, Австралија; Комуникациски вештини – МАТА Скопје; Бизнис комуникации – МЦМС Скопје; Административно работење; Истражување на потреби – КОЦКА Скопје; Комуникација со медиуми – НВО Инфоцентар; Веб дизајн – Метаморфозис; Вовед во регулатива на ЕУ- МЦЕТ; Пристап до информации од јавен карактер – проф. Борче Давитковски; Застапување, лобирање и финансиска одржливост – COWI Данска; Проектен менаџмент – Б2 Консалтинг; Мировни преговори – CNA Сараево; Интернационална рамка за права на немнозински етнички заедници – АДИ Гостивар; Тренинг за тренери – Бизнис без граници; Методи и постапки за спроведување на мониторинг – ЦГИ Прилеп; Рециклирачки линкови -Тренинг за тренери – Интернационална финансиска корпорација Белград; Советникот како комуникатор, финансиер и носач на одлуки – OSCE; Тренинг за мониторинг на транспарентноста во носењето одлуки во локалните самоуправи; Децентрализација и транспарентно работење – ЦГК Скопје; Закон за пристап до информации од јавен карактер – ФООМ; Подобрување на капацитетот на јавните фактори за социјална инклузија – Cambridge Education and PROMAN; Енергетска ефикасност на јавни институции – CeProSARD

Координатор на проекти:

Подготовка на ЛЕАП за Крива Паланка и Кратово-GTZ; Центар за поддршка на НВО во социјално и економски неразвиени подрачја – EAR; Живеење во мултиетничка средина – граѓани со еднакви права, можности и заштита- Регионален координатор ЕУ; Активирај се! Селектирај, рециклирај и заштити ја сопствената животна средина – IFC; Зајакнување на НВО во Осоговскиот регион – FOSIM; Зајакнување на мрежата на индивидуални собирачи на ПЕТ амбалажа – USAID; Акција за Европа – FOSIM; Граѓани за европска Македонја -FOSIM; Собирање на факти – информирање на граѓани – UNDP; Следење на доброто во процесот на добро владеење – Norwegian Embassy, BTD Ресурси за одговорно, отчетно и транспарентно работење – SDC, CIR-a; Енергетските ресурси – виза за зелена иднина –World Bank; Крива Паланка енергетски ефикасна општина, успешна општина – SGP GEF; Волонтерски сервис за помош на стари лица и лица со посебни потреби– USAID, FOOM; Рок и Поп граници – IPA CBC 2007CB16IPO007-2012-3-005

Јазици

Македонски јазик, Англиски јазик, Српски јазик, Хрватски јазик, Бугарски јазик

Дополнителни информации – Библиорафија

Учествувал во подготовката на неколку публикации и истражувања

Месните заедници- основна клетка во процесот на демократско одлучување – 2017г; Апсорпциона моќ на единиците на локална самоупрва од СИПР на фондови за Рамномерен развој – 2017г; 15 години Регионален центар за одржлив развој- 2017; Кратово музеј под отворено небо – 2015;

CIP – каталогизација на публикации Национална библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје 352:005.332.5 (497.72/.73) (047) Мицевски Борјанчо Транспарентни општини – задоволни граѓани.

CIP – каталогизација на публикации Национална библиотека „Св. Климент Охридски“, Скопје 620.9(035) ISBN 978-608-65266-1-0 COBISS.MK-ID 91397386 Борјанчо Мицевски Енергетска ефикасност.

Адреса: Градоначалник на Oпштина Крива Паланка
ул. Св.Јоаким Осоговски бр.175
Крива Паланка
 

Тел./факс:  031-375-035

е-маил: gradonacalnik@krivapalanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст