Соопштение за организиране на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна мрежа во м.в.„Вирови” и м.в.,Грамаѓе, во с.Конопница КО Конопница, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Врз основа на член 62 и член 10 до Законот за урбанистичко планиране („Сл.весник на РСМ” бр.32/20) и член 23 од Статутот на општината Крива Паланка (Сл.гласник на општината Крива Паланка” бр. 08/10, 08/14, 02/18, 03/19, 08/21, 01/23 и 05/23) градоначалникот на Општина Крива Паланка го дава следното

СООПШТЕНИЕ
За организиране на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на водоводна мрежа во м.в.„Вирови” и м.в.,Грамаѓе, во с.Конопница КО Конопница, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект вин опфат на Урбанистички планцза изградба на водоводна мрежа во м.в.„Вирови“ и м.в.„Грамаѓе“ во с.Конопница, КО Конопница, КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст