Дневен ред на 32-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 32-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 13.11.2023 година (понеделник ) во 12,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записник од 31-та  седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот  на Општина Крива Паланка  за  К1 ,К2 и К3  зa  III квартал зa 2023  – Крива Палнака;
 2. Предлог – Одлука за изменување и дополнување  на Буџетот на Општина Крива Паланка  за 2023 година ;
 3. Предлог- Решение за именување членови на Општинскиот совет за социјална заштита
 4. Предлог-Одлука за формирање Комисија за унапредување  на правата на пациентите на Општина Крива Паланка;
 5. Предлог -Правилник за уредување на условите, начинот и постапката  за доделување на  наградата „Прогласување на земјоделец за 2023 година“;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за доделување на наградата „Прогласување на најуспешен земјоделец/лка за 2023 година “ во Општина Крива Паланка;
 7. Предлог-Одлука за давање на согласност за продажба на недвижен имот – објект  во  сопственост на Општина Крива Паланка со електронско јавно наддавање;
 8. Предлог Одлука за измена  и дополнување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на 1338/1 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 9. Предлог –Одлука за ставање на вон сила на Одлуката за донесување на урбaнистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп.бр.1867 и к.п.бр.1865 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe наменитe за к.п.бр.9154 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1305 во КО Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.2554 во КО Мождивјак, Општина Крива Паланка ;
 13. Предлог –Одлука  за  утврдување  за  донесување  на  урбанистичко-планска  документација  со  која  ќе  се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.312 и дел од к.п.бр.313/2 во КО Лозаново, Општина Крива Паланка ;
 14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.9644 и к.п.бр.9645/2 во КО Градец, Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 8 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.222 во КО Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.1666во КО Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 369/2 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 19. Предлог –Одлука  за  утврдување  за  донесување  на  урбанистичко-планска  документација  со  која  ќе  се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 156 и дел од к.п.бр.4591 во КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка ;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр. 436 и дел од к.п.бр.4779 во КО Дурачка Река, Општина Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на наменитe за к.п.бр.4925/2 и дел од к.п.бр.4906 во КО Кркља Општина Крива Паланка;
 22. Предлог- Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на 1834 во КО Конопница, општина Крива Паланка .

 

                                                                            СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ,
                                                                                         Изабела Павловска

Големина на фонт
Контраст