Дневен ред на 30-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 30-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 13.09.2023 година (среда ) во 12,00 часот.

 Д н е в е н   р е д:

  1. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2022/2023 година ;
  2. Предлог – Одлука за усвојување  на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2023/2024 година;
  3. Предлог- Одлука за   давање на согласност за подготовка, аплицирање, имплементација и одржливост на  проектот  „ Зачувување на областите преку регионално знаење и одржливост“;
  4. Предлог- Решение за разрешување  член на Училишен  одбор на СОУ –„Ѓорче Петров“ – Крива Паланка ;
  5. Предлог- Одлука за проширување  на сретствата на Буџетот на Општина Крива Паланка  за 2023 година ;
  6. Предлог- Одлука за измена на распоредот на сретствата на Буџетот  на Општина Крива Паланка за 2023 година ;
  7. Предлог-Мислење за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учениците од  III ,VI  и IX-то  – одделение од ООУ „ Јоаким Крчовски  “ – Крива Паланка

                                                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
    Претседател,
           Изабела Павловска ,с.р

Големина на фонт
Контраст