Соопштение за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект за инфраструктура за поставување на подземен 10(20)кв кабел од приклучна точка 1 до трафостаницата, К.О.Градец, Општина Крива Паланка

Врз основа на член 62 и член 10 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20 и 111-23) и член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/14 и 03/19 градоналалникот на Општина Крива Паланка го донесе следното

СООПШТЕНИЕ
За организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект за инфраструктура за поставување на подземен 10(20)кв кабел од приклучна точка 1 до трафостаницата, К.О.Градец, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект за инфраструктура за поставување на подземен 10(20)кв кабел од приклучна точка 1 до трафостаницата, К.О.Градец, Општина Крива Паланка

 

Големина на фонт
Контраст