Дневен ред на 18-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 18-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 22.12.2022 година (четврток ) во 09,00 часот.

                – Новогодишно обраќање на Градоначалникот –

Усвојување на записник од  17 седница

  1. Предлог-Програма за изменување и дополнување  на Програмата за социјална ,детска и здравствена  заштита за 2023 година ;
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Буџетот на Општина Крива Паланка  за  2023 година;
  3. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на Општината Крива Палнака за 2023 година;
  4. Предлог – Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година;
  5. Предлог – Буџетски календар за планирање на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2023 година;
  6. Предлог- Одлука за доделување на еднократен финансиски надоместок за секое новороденче запишано со адреса на живеење на територија на Општина Крива Паланка ;
  7. Предлог-Одлука за доделување на субвенција  за количка за новороденче  запишано со адреса на живеење  на територија  на Општина Крива Паланка   на секое  новороденче ,запишано со адреса на живеење  на територија на Општина Крива Паланка ;
  8. Предлог-Одлука за давање согласност  на   Одлуката за усвојување на Развоен план на ОЈУДГ Детелинка  Крива Паланка  за период од 2022-2026 година    .

 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска , с.р.

Големина на фонт
Контраст