Јавно известување за Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Генерален Урбанистички План за град Крива Паланка, општина Крива Паланка, плански период 2019-2029  

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ”, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и („Службен весник на РСМ“, бр. 89/22 и 171/22), Градоначалникот на општината Крива Паланка го дава следното

Ј А В Н О    И З В Е С Т У В А Њ Е
За Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Генерален Урбанистички План за град Крива Паланка, општина Крива Паланка,  плански период 2019-2029

Се известува заинтересирната јавност дека Општина Крива Паланка во постапката за донесување на урбанистички планови изработи Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина на плански документ – Генерален Урбанистички План за град Крива Паланка, плански период 2019-2029 година.

Изработениот Нацрт Извештај како и нацрт планскиот документ се достапни на заинтересираната јавност на интернет страницата на Општина Крива Паланка секој работен ден /www.krivapalanka.gov.mk/ како и во просториите на Општина Крива Паланка секој работен ден од 09.12.2022 година до 09.01.2023 година.

Јавната расправа ќе се одржи на ден 26.12.2022 година, во 12:00 часот во просториите на Општина Крива Паланка каде заинтересираните граѓани и правни лица можат да присуствуваат и да даваат свои забелешки, мислења и предлози.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник,
Сашко Митовски

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019 – 2029

Големина на фонт
Контраст