Дневен ред на 40-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   40-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 16.03.2012 година (петок) во 14,30 часот. Седницата ќе се одржи со следниот

 Д н е в е н   р е д:

Усвојување на Записници од 38 и 39 седница на Советот.

1. Предлог – Одлука за  усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2011 година;

2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2011 година;

3. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2011 година; 

4. Предлог –  Одлука за усвојување на Завршна сметка на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2011 година;

5. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2011 година;

6. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Детска градинка „Детелинка“ – Крива Паланка за 2011 година;

7. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЕЛС – Крива Паланка за 2011 година;

8. Информација од ПС ОН Крива Паланка;

9. Предлог- Одлука за разрешување на лице за раководење на работите до конституирање на Л.У.Градски Музеј –  Крива Паланка;

10. Предлог – Одлука за именување на лице за раководење на работите до конституирање на Л.У.Градски Музеј – Крива Паланка;

11. Предлог – Одлука за за изработка на техничка доклументација за изградба на локална патна мрежа преку Североисточниот плански регион;

12. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Крива Паланка за 2011 година;

13. Предлог – Одлука за ослободување од надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект – семејна куќа;

14. Предлог – Одлука за утврдување на пазарна вредност по зони на градежно изградено, неизградено и земјоделско земјиште во Општина Крива Паланка за 2012 година;

 

                                          СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                          Претседател,
                                                                       Милка Митовска

Големина на фонт
Контраст