Дневен ред на 39-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   39-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 27.02.2012 година (понеделник) во 14,30 часот. Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на Записници од 36-та и 37-та седница на Советот.

1. Предлог- Одлука за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација за Општина Крива Паланка за 2012 година;

2. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од к.п.бр.5359 во КО Кркља на локалитет Калин Камен м.в.„Кај ловечка куќа“ во Крива Паланка;

3. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.5361 во КО Кркља на локалитет Калин Камен м.в.„Кај ловечка куќа“ во Крива Паланка;

4. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.475 во КО Б,с на локалитет Калин Камен м.в.„Хангари“ во Крива Паланка; 

5. Предлог –  Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.5382 во КО Кркља на локалитет Калин Камен м.в.„Езеро“ во Крива Паланка;

6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од к.п.бр.1345 во КО Кркља на локалитет Калин Камен м.в.„Царев врв“ во Крива Паланка;

7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена к.п.бр.7240 на КО Крива Паланка на локалитет Нови градски гробишта во Крива Паланка;

8. Предлог – Одлука за усвојување на Програмата за изведување на јавни работи од лицата корисници на социјална парична помош;

9. Предлог – Одлука за усвојување  Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2012 година;

10. Предлог – Одлука за  изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општината Крива Палнака за 2012 година:

11. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на ЈП „Комуналец“-Крива Паланка кај деловните банки;

12. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа за 2011 година;

13. Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште за 2011 година;

14. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција  и одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2011 година;

15. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локална водоводна мрежа во Општина Крива Паланка за 2011 година;

16. Предлог – Одлука за задолжување на Општина Крива Паланка за капитално инвестирање;

17. Предлог – Одлука за аплицирање на проект доизградба на локален пат село Градец локација училиште – испосница на Св. Јоаким Осоговски во должина 980 м.;

18. Советнички прашања

 

                                СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                  
Претседател,
                                  
Милка Митовска,с.р.

 

Големина на фонт
Контраст