Дневен ред на 38-та седница на Советот

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка свикува  38-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 27.01.2012 година (петок) во 14,30 часот. Седницата ќе се одржи со следниот
Дневен   ред:

1. Предлог- Решение за престанок на мандат на член на Советот на Општина Крива Паланка:
2. Предлог – Решение за престанок на мандат на член на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените;
3.Предлог – Решение за престанок на мандат на член на Комисијата за јавни дејности;
4. Предлог – Решение за именување член на Советот на Општина Крива Паланка;
5. Предлог –  Решение за именување член на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените;
6. Предлог – Решение за именување член на Комисијата за јавни дејности;
7. Предлог – Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К1 и К2 за IV квартал за 2011 година;
8. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа во областа на располагаањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2012 година:
9. Предлог – Одлука за изградба на линиска инфраструктура за реконструкција на дел од улица „Св. Јоаким Осоговски“ со атмосверска канализација и јавно осветлување во должина од 157,71м.
10. Предлог – Одлука за давање согласност за склучување на Договор за соработка за воспоставување на регионален одбор за управување со отпад во североисточниот плански регион;
11. Предлог – Одлука за измени и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници во Општина Крива Паланка;
12. Предлог –  Решениеза формирање Комисија за изработка на Програма за работа на Советот на Општина Крива Паланка за 2012 година;
13. Предлог – Одлука за изработка на студија за модернизација на системот за јавно осветлување со воведување на енергетска ефикасност со модели на ЈПП;
14. Предлог – Одлука за предавање на автобус ……………………….
15. Предлог – Решение за разрешување член во Училишниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка;
16. Предлог – Решение за именување член во Училиштниот одбор на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
17. Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2011 година; и
18. Советнички прашања.
 
СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Милка Митовска
Големина на фонт
Контраст