Јавен оглас број 01/2024 за вработување на неопределено работно време на овластен службеник во областа на безбедноста во Територијална Противпожарна единица Крива Паланка  при Општина Крива Паланка

Врз основа на член 20-г од Законот за врботени во јавниот сектор  („ Службен Весник на Република Македонија “бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018, 198/2018 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019 и 14/20), член 11 од Законот за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19) и член 22 и член 23 од Законот за работни односи (Службен Весник на Република Македонија бр. 62/2005, 3/2006, 44/2006, 66/2006, 16/2007, 57/2007, 77/2007, 106/2008, 161/2008, 63/2009, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 10/2010, 50/2010, 52/2010, 58/2010, 124/2010, 132/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 106/2014, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 134/2016 и 120/2018 и „Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.  110/2019 , 267/20, 151/21, 288/21, 288/21 и 111/23), и Правилникот за критериумите за селекција на кандидатите за вработување во ТППЕ Крива Паланка бр.08-2758/1 од 12.09.2018 година, Општина Крива Паланка со единствен матичен број 5992958, единствен даночен број 4015005104833, објавува

 ЈАВЕН ОГЛАС број 01/2024
за вработување на неопределено работно време на овластен службеник во областа на безбедноста во Територијална Противпожарна единица Крива Паланка  при Општина Крива Паланка

Пријава за вработување на неопределено работно време на овластени службеници во областа на безбедноста во Територијална Противпожарна единица Крива Паланка при Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст