Општина Крива Паланка повторно високо оценета за транспарентност

Високата транспарентност на Општина Крива Паланка ја позиционира на високото,  9-то место од вкупно 89 места во извештајот од мониторингот од страна на Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Рангирањето е објавено во Извештајот за извршена проверка на објавените документи и информации кои општините и центрите за развој на плански региони во Република Северна Македонија како иматели на информации се обврзани да ги објават на своите веб-страници.

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно своите надлежности, изврши мониторинг на 89 иматели, односно на веб страниците на општините, Заедницата на единиците на локална самоуправа и Центрите за развој на плански региони, а објавени на Листата на иматели на информации на веб страната на Агенцијата.

Мониторингот беше спроведен во периодот од 10 април до 15 мај 2023 година.

Проактивно објавените информации на имателите треба да бидат лесно достапни и разбирливи, да можат да се употребат, да бидат релевантни за граѓаните и истите редовно да се ажурираат. Информацијата е предуслов за одговорна власт и основа за демократските процеси-информациите за работата на имателите им овозможуваат на граѓаните адекватно да донесуваат заклучоци и да партиципираат во носењето на одлуки за прашања кои се од нивен интерес. Транспарентноста и пристапот до информациите од јавен карактер се неделиви инструменти во борба против корупцијата.

Според резултатите од мониторингот, најтранспарентни се Општините Валандово, Демир Хисар, Берово, Битола и Делчево со 58 односно 57 бодови, а по нив се трите општини со 56 бодови. Како и пред две години, повторно општините Валандово и Демир Хисар покажуваат најголема транспарентност на своите веб страници со 96,6%, односно 95% активна транспарентност на објавените информации согласно членот 10 од Законот за СПИЈК.

Општина Крива Паланка со високи, 51 поен е позиционирана на 9- то место, а општините Арачиново и Зелениково се повторно со најмалку објавени информации согласно ЗСПИЈК.

Мониторингот на веб страниците на Општините и Центрите за развој на планските региони покажа дека како иматели на информации од јавен карактер истите треба да ја подобруваат и зајакнуваат што повеќе својата проактивност кон граѓаните и информациите кои ги публикуваат да ги поставуваат во посебен банер/линк под наслов ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ/СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ, со што истите ќе бидат достапни до барателите и на тој начин ќе го намалат бројот на барања по слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Во прилог и целиот извештај на следниот ЛИНК

Големина на фонт
Контраст