logo

Конкурси

ОГЛАС за запишување ученици во прва година во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка во учебната 2019/20 година

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република Северна  Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006,  30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 16/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2014, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018) член 40 од Статутот на средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка и  Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2019/20 година во Република Северна Македонија, Училишната комисија за запишувaње ученици во средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка, објавува

О  Г  Л   А   С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ КРИВА ПАЛАНКА
ВО УЧЕБНАТА 201
9/20 ГОДИНА

Преглед на наставни предмeти од основното образование предвидени во критериумите за рангирање успехот на учениците 

Конкурс за доделување признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на општина Крива Паланка за учебна 2018/2019 година

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/2014), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-773/27 од 14.03.2019 година за доделување на Признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на општина Крива Паланка, Општина Крива Паланка објавува

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПРИЗНАНИЕ ЗА НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК  ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА И НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Конкурс за доделување признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на општина Крива Паланка за учебна 2018/2019 година

Пријава за доделување на признание

Биографија на наставникот

Доставени документи

Изјава за лични податоци


Големина на фонт
Контраст