Соопштение за организирање на јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на сообраќајна инфраструктура за село Трново и дел од село Мала Црцорија со намена Е1-1 (локален пат со пратечки градби и инсталации) од 10.043 м со површина од 9,7 ха во КО Трново и КО Мала црцорија, Општина Крива Паланка

Врз основа на член 62 и член 10 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр.32/20) и лен 23 од статутот за општината Крива Паланка („Сл.гласник на општината Крива Паланка“ бр.08/2010, 08/14, 2/18 и 03/19 градоначалникот на Општина Крива Паланка го дава следното

С О О П Ш Т Е Н И Е
За организирање на јавен увид на изработен
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на сообраќајна инфраструктура за село Трново и дел од село Мала Црцорија со намена Е1-1 (локален пат со пратечки градби и инсталации) од 10.043 м со површина од 9,7 ха во КО Трново и КО Мала црцорија, Општина Крива Паланка

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на сообраќајна инфраструктура со намена Е1-1 за село Трново и дел од село Мала Црцорија

Големина на фонт
Контраст